Рамкова директива за отпадъците: Съветът възнамерява да започне преговори за преразглеждането ѝ

Съветът прие позицията си („общ подход“) относно целенасоченото преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците с акцент върху хранителните и текстилните отпадъци. Общият подход има за цел да предотврати образуването на отпадъци от бързата мода и да улесни повторната употреба. Освен това в него се определят амбициозни цели за значително намаляване на хранителните отпадъци до 2030 г.…

Прочети повече

Публикуван е Законодателният акт за суровините от критично значение (CRMA – Critical Raw Materials Act)

На 3 май 2024 г.  в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван Законодателният акт за суровините от критично значение (CRMA – Critical Raw Materials Act).   Законодателен акт на ЕС за суровините от критично значение за бъдещето на веригите на доставки в ЕС През март 2024 г. Съветът прие европейския акт за суровините от критично значение,…

Прочети повече

Оправда ли Зелената сделка очакванията?

“Зелената сделка” оформи мандата на Урсула фон дер Лайен с надеждата блокът да се превърне в пионер в борбата с изменението на климата. С наближаването на края на мандата на председателя на Европейската комисия, кои бяха основните зелени постижения и кои закони бяха възпрепятствани от евродепутатите? Увеличаване на целите за възобновяеми енергийни източници и енергийна…

Прочети повече

БТА > Европейски нюзрум: Рециклиране и управление на отпадъците в Европа

Европейски нюзрум ООН наскоро заяви, че ежедневно се изхвърлят един милиард порции храна по целия свят, а само един процент от търсенето на редкоземни минерали се задоволява чрез рециклиране на електронни отпадъци, съобщават Международният съюз по телекомуникации и Институтът за обучение и изследвания на ООН. Макар че Европейският съюз работи усилено за намаляване на отпадъците, увеличаване…

Прочети повече

Кръгова икономика

Отделянето на икономическия растеж от използването на ресурси и преминаването към кръгови системи в производството и потреблението е от ключово значение за постигане на неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. На тази страница: План за действие за кръговата икономика Проектиране на устойчиви продукти Предоставяне на повече права на потребителите Насочване към ключови…

Прочети повече

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване: Съветът приема изменения, за да се изясни кой плаща за разходите за управление

Съветът прие изменения на законодателството на ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), което включва редица продукти като компютри, хладилници и фотоволтаични панели. Целта на измененията е Директивата за ОЕЕО да бъде приведена в съответствие с решение на Съда на ЕС от 2022 г. относно частичната недействителност на директивата, която се дължи на необоснованото…

Прочети повече

Устойчиво управление на отпадъците: напредъкът на ЕС

Всяка година в ЕС се генерират около 2,1 млрд. тона отпадъци. Данните показват, че обемът на отпадъците и това какво се случва с тях варира от една страна от ЕС в друга, но в последните години като цяло намалява изхвърлянето на боклуците на сметищата и се увеличава рециклирането. Европейският съюз иска да намали въздействието, което…

Прочети повече

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АРИ за 2024 г.

На 13.02.2024 г. в Българска стопанска камара се проведе Общо събрание (ОС) на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ).   Делегатите на ОС приеха годишния доклад за дейността  и годишния финансов отчет на АРИ за 2023 г. както и бюджета на организацията за 2024 г.   Бяха обсъдени теми, касаещи дейността на членовете на организацията и…

Прочети повече

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА РЕЦИКЛИРАЩАТА ИНДУСТРИЯ“, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията под ЕИК 176136598, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ № 40, ет. 1, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от…

Прочети повече

България е с добре развита рециклираща индустрия, ключова за кръговата икономика

Българската и европейската индустрия са изправени пред трансформацията от линейна към кръгова икономика. Между тези две понятия обаче съществува т. нар. рециклираща икономика, открояваща мястото на цялата рециклираща индустрия в този път. На наскоро провелия се форум “Зелена трансформация” поставихме акцент именно върху индустриалната симбиоза и странични продукти, тоест как отпадъкът на един отрасъл, може…

Прочети повече