Всяка година в ЕС се генерират около 2,1 млрд. тона отпадъци. Данните показват, че обемът на отпадъците и това какво се случва с тях варира от една страна от ЕС в друга, но в последните години като цяло намалява изхвърлянето на боклуците на сметищата и се увеличава рециклирането.

Европейският съюз иска да намали въздействието, което отпадъците оставят върху околната среда. Приети са амбициозни цели за рециклирането и намаляване на използването на сметища, а се подготвят и нови изисквания относно отпадъците от опаковки.

Целта е да се насърчи преходът към по-устойчив модел на потребление и оползотворяване на ресурсите, известен като кръгова икономика.

Прочетете повече за мерките на ЕС за насърчаване на кръговата икономика.

Управление на отпадъците

Страните в ЕС се различават по това как третират отпадъците.

Европейският съюз иска да насърчи предотвратяването на създаване на отпадъци и повторното използване на продуктите. Когато това не е възможно, предпочитаната алтернатива е рециклирането и компостирането (естественото разграждане), а след това – използването на боклуците за генериране на енергия. Най-вредната опция е изхвърлянето на отпадъци на сметище, макар че това е и една от най-евтините.

Макар че генерираните отпадъци на глава от населението са се увеличили, начинът, по който третираме отпадъците, се подобрява – увеличава се рециклирането и компостирането и намалява изхвърлянето на сметища. Директивата за депонирането на отпадъци налага на страните от ЕС изискване да сведат дела на общинската смет, отиваща на сметища, до не повече от 10% до 2035 г.

60% от сметта, създавана ежедневно и събирана от общините, трябва да се оползотворява повторно или рециклира до 2030 г. според целите на ЕС

Износ на отпадъци извън ЕС

ЕС също така изнася част от събраната смет. През 2022 г. общият износ на смет за страни извън ЕС е бил в размер на 32,1 млн. тона, което представлява спад от 3% спрямо 2021 г.

Над половината от износа (55%) е бил на използвани черни метали, голяма част от които са отишли в Турция. ЕС изнася и много хартиени отпадъци (15% от общия износ), като основна дестинация е била Индия.

Около 39% от износа на смет е насочен към Турция (12,4 млн. тона), следват Индия (3,5 млн. тона), Великобритания (2 милиона тона), Швейцария (1,6 млн. тона) и Норвегия (1,6 млн. тона).

ЕС иска да противодейства на незаконния износ на отпадъци и да гарантира, че сметта се третира по екологосъобразен начин в страните вносителки. Европейският парламент одобри през февруари 2024 г. по-строги правила за износа към външни страни.

Забранява се износът на пластмасови отпадъци в страни, които не са част от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), и се въвеждат повече условия за износ към страни от ОИСР. Транспортирането на отпадъци към друга страна от ЕС ще бъде възможно само при изключителни обстоятелства.

Инфографика, показваща обема на износа на отпадъци (в млн. тона) и основните страни, които са приемали отпадъците, по данни от 2022 г. Турция е главната дестинация, приела 12,4 милиона тона отпадъци от ЕС
Кои страни приемат отпадъци от ЕС

Работата на Парламента за изграждане на кръгова икономика

През октомври 2022 г. Европейският парламент одобри изменения в правилата за устойчивите органични замърсители, за да намали размера на опасните химикали в отпадъците и производствените процеси. Новите правила въвеждат по-строги лимити, забраняват определени вещества и целят да предотвратят навлизането на вредни вещества чрез рециклиране.

През февруари 2021 г. Парламентът одобри позицията си по новия план за кръговата икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане на изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и намаляване на отражението на потреблението върху околната среда към 2030 г.

Парламентът прие през ноември 2023 г. преговорната си позиция по промени в правилата на ЕС за опаковките. Депутатите искат да забранят използването на много леки торбички от пластмаса, да наложат конкретни цели за намаляване на използването на пластмасови опаковки, да насърчат многократното използване на опаковки и да забранят използването на трудно разградими химикали в опаковките на храни.

Научете повече по темата за отпадъците: