Съветът прие пакета за отпадъците, в който се задават нови правила за управление на отпадъците и се определят правно обвързващи цели за рециклиране.

С увеличаването на повторната употреба и рециклирането на битови отпадъци държавите членки ще трябва да постигнат следните цели:

  До 2025 г.   До 2030 г.   До 2035 г.
Битови отпадъци   55%   60%   65%

До 1 януари 2025 г. да въведат разделно събиране на текстилни изделия и опасни отпадъци от домакинствата. Освен това до 31 декември 2023 г. да осигурят разделно събиране или рециклиране при източника на биологични отпадъци (напр. домашно компостиране). Това е в допълнение към вече съществуващото разделно събиране за хартия и картон, стъкло, метали и пластмаса.

Законодателството определя конкретни цели за рециклиране на опаковки:

  До 2025 г.   До 2030 г.
Всички опаковки   65%   70%
Пластмаса   50%   55%
Дървесина   25%   30%
Черни метали   70%   80%
Алуминий   50%   60%
Стъкло   70%   75%
Хартия и картон   75%   85%

То съдържа цел за ограничаване на депонирането и определя минимални изисквания за всички режими на разширена отговорност на производителя. Производителите на продукти, обхванати от тези схеми, трябва да поемат отговорност за управлението на етапа на образуване на отпадъци на техните продукти и от тях ще се изисква финансов принос. Бяха въведени и задължителни режими на разширена отговорност за производителите на всякакви опаковки. Държавите членки ще се стремят да гарантират, че, считано от 2030 г., в депата не се приемат отпадъци, подходящи за рециклиране или друг вид оползотворяване, по-специално по отношение на битовите отпадъци.

Пакетът за отпадъците ще доведе до увеличаване на рециклирането на отпадъци и по този начин ще допринесе за изграждането на кръгова икономика. С пакета ще се насърчи използването на подлежащи на рециклиране опаковки и опаковки за многократна употреба и ще се подобри начинът на управление на отпадъците.

Контекст и следващи стъпки

На 3 декември 2015 г. Европейската комисия представи преработен пакет от мерки за кръгова икономика, включително т.нар. пакет за отпадъците, който съдържа четири законодателни предложения. В тях се разглеждат екологични проблеми с транснационални последици, обхващащи въздействието на неподходящото управление на отпадъците върху емисиите на парникови газове, замърсяването на въздуха и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, включително в морската среда. Пакетът гарантира, че ценните материали, съдържащи се в отпадъците, ефективно се използват повторно, рециклират се и отново се връщат в европейската икономика, като по този начин се допринася за прехода към кръгова икономика и се намалява зависимостта на ЕС от вноса на суровини, като се насърчава разумното, ефикасно и рационално използване на природните ресурси.

На 19 май 2017 г. постоянните представители към ЕС договориха мандат по пакета и проправиха пътя за тристранните разговори, които започнаха на 30 май 2017 г. След няколко кръга преговори на 18 декември беше постигнато предварително споразумение между естонското председателство и Европейския парламент, което бе одобрено на 23 февруари от постоянните представители.

След като Съветът прие законодателството, то ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.