Тричленен състав на ВАС отмени продуктовите такси за превозвачите

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, приета на 12 април 2016 г. с Постановление на Министерски съвет № 76. Това са а разпоредбите на чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 12, ал. 2, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2 от наредбата. Административно дело № № 10352 бе образувано по жалба на Сдружение „Съюз на международните превозвачи“.
Съгласно текстовете при регистрация на ТИР-ове и автобуси (моторни превозни средства от категориите M2 и N2, и M3 и N3) трябваше да се заплащат продуктови такси на рециклиране. Отменените разпоредби засягаха автобуси за превоз на пътници над 8 места, както и за моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари над 3,5 тона. Според върховните магистрати отменените тестове влизат в пряко противоречие с нормативни разпоредби от по-висока степен – чл. 56а от ЗООС, чл. 54, т. 1 и 2, чл. 58, ал. 3 и чл. 59 от ЗУО. Продуктовата такса в атакуваните й части е в несъответствие със законовите изисквания по чл. 56а от ЗООС, уреждащи вида на дължимата такса и реда за регламентирането й, а също и с чл. 54 – чл. 59 от ЗУО, които са неприложими за отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух.
Размерът на таксата трябва да е определен по нормативно регулиран и обоснован метод, а в случая липсва всякаква информация относно механизма за определянето на продуктовата такса.

Международните превозвачи придобиват МПС за извършване на транспортна дейност и осъществяваната от тях дейност с внесеното МПС е относимо към понятието „използване“ – употреба на продукта съгласно предвиденото от производителя при условия, които разумно могат да бъдат предвидени. Дори да се приеме, че пускат на пазара продукти, то след употребата на тези продукти не се образуват масово разпространени отпадъци, „в случаите, определени с този закон“ (ЗУО). Със закона не е предвиден случай за разделно събиране, третиране или обезвреждане на конкретен масово разпространен отпадък от експлоатацията на автомобилите от категории M2 и N2, и M3 и N3, както и за постигане на съответните цели.

Решението по административно дело № 10352 от 2018 г. подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

Източник: ВАС