Днес Съветът прие нов регламент, с който се укрепват правилата за устойчивост по отношение на батериите и отпадъчните батерии. С регламента ще се уреди целият жизнен цикъл на батериите — от производството до повторната употреба и рециклирането — и ще се гарантира, че те са безопасни, устойчиви и конкурентоспособни.

Регламентът на Европейския парламент и на Съвета ще се прилага за всички батерии, включително всички негодни за употреба портативни батерии, акумулаторни батерии за електрически превозни средства, индустриални батерии, стартерни акумулаторни батерии (използвани предимно за превозни средства и машини) и батерии за леки транспортни средства (напр. електрически велосипеди, електрически мотопеди, електрически скутери).

Кръгова икономика

Новите правила имат за цел да насърчат кръговата икономика чрез регламентиране на батериите през целия им жизнен цикъл. Поради това с регламента се установяват изисквания относно етапа на извеждане от употреба, включително целеви стойности и задължения за събиране, цели за оползотворяване на материалите и разширена отговорност на производителя.

В регламента се определят целеви стойности за производителите за събиране на негодни за употреба портативни батерии (63% до края на 2027 г. и 73% до края на 2030 г.) и се въвежда специална целева стойност за събиране на негодни за употреба батерии за леки транспортни средства (51% до края на 2028 г. и 61% до края на 2031 г.).

В регламента се определя целева стойност за оползотворяване на литий от негодни за употреба батерии от 50% до края на 2027 г. и 80 % до края на 2031 г., като тя може да бъде изменена чрез делегирани актове в зависимост от пазарното и технологичното развитие и наличието на литий.

В регламента се предвиждат задължителниминимални равнища на рециклирано съдържание за индустриалните батерии, стартерните батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства. Те са като начало определени на 16% за кобалт, 85% за олово, 6% за литий и 6 % за никел. Батериите ще трябва да са придружени от документация за рециклирано съдържание.

Целта за ефективност на рециклирането на никел-кадмиеви батерии е определена на 80% до края на 2025 г. и на 50% до края на 2025 г. за други негодни за употреба батерии.

В регламента се предвижда портативните батерии, вградени в уреди, да могат да се отстраняват и заменят от крайния ползвател, като се оставя достатъчно време на операторите да адаптират дизайна на своите продукти към това изискване. Това е важна разпоредба за потребителите. Батериите за леки транспортни средства ще трябва да бъдат заменяни от независим специалист.

Справедливи правила за всички оператори

Новите правила имат за цел да подобрят функционирането на вътрешния пазар на батерии и да гарантират по-лоялна конкуренция благодарение на изискванията за безопасност, устойчивост и етикетиране.

Това ще бъде постигнато чрез критерии за ефективност, трайност и безопасност, строги ограничения за опасни вещества като живак, кадмий и олово и задължителна информация относно въглеродния отпечатък на батериите.

С регламента се въвеждат изисквания за етикетиране и информация, наред с другото, относно компонентите на батерията и рециклираното съдържание, както и електронен „паспорт на батерията“ и QR код. За да се даде достатъчно време на държавите членки и икономическите участници на пазара да се подготвят, изискванията за етикетиране ще се прилагат от 2026 г., а кодът QR – от 2027 г.

Намаляване на екологичните и социалните въздействия

Новият регламент има за цел да се намали екологичното и социалното въздействие през целия жизнен цикъл на батерията. За тази цел в регламента се определят строги правила за надлежна проверка за операторите, които трябва да проверяват източника на суровините, използвани за батериите, пуснати на пазара. Регламентът предвижда освобождаване на МСП от правилата за надлежна проверка.

Следващи стъпки

Днешното гласуване на Съвета приключва процедурата по приемане. Предстои регламентът да бъде подписан от Съвета и Европейския парламент. После той ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни след това.

Контекст

Регламентът относно батериите има за цел да създаде кръгова икономика за сектора на батериите, като третира всички етапи от жизнения цикъл на батериите — от проектирането до третирането на отпадъците. Тази инициатива е особено важна, най-вече предвид мащабното развитие на електромобилността. Очаква се търсенето на батерии да нарасне с повече от десет пъти до 2030 г.

Новият регламент ще замени настоящата директива за батериите от 2006 г. и ще допълни съществуващото законодателство, по-специално по отношение на управлението на отпадъците.

Европейската комисия внесе предложение за регламент относно батериите на 10 декември 2020 г. Съветът прие общ подход на 17 март 2022 г. Европейският парламент прие преговорната си позиция на пленарното заседание на 10 март 2022 г. След междуинституционални преговори беше постигнато предварително споразумение между председателството на Съвета и преговарящите от Европейския парламент. Резултатът от споразумението беше приет на пленарно заседание от Европейския парламент на 14 юни 2023 г.

Източник: Съветът приема нов регламент за батериите и негодните за употреба батерии – Consilium (europa.eu)