ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

 

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на финансите проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), по-долу представяме на вниманието Ви становище на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ).

  1. Предложение за изменение в § 5 от ЗИД на ЗМДТ, чл. 67, ал. 8, т. 1, б. „б“ и т. 2 б. „б“ във връзка с чл. 67, ал. 12

Предложената редакция на чл. 67, ал. 8, т. 1, б. „б“ и т. 2 б. „б“ предвижда като една от възможните основи за определяне на таксата за битови отпадъци: количеството битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честота за тяхното транспортиране. Алинея 12 на същата разпоредба предвижда начинът на изчисляване на размера на таксата да се регламентира с наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1.

Предлагаме текстът на чл. 67, ал. 8, т. 1, б. „б“ и т. 2 б. „б“ да бъде изменен, като изрично бъде записано, че броят на съдовете за събиране на битови отпадъци, тяхната вместимост и честота на тяхното транспортиране се определят от задължените лица по чл. 11.

Целта на предложената промяна е да си постигне максимално съответствие между заплащаната такса „битови отпадъци“ и количеството битови отпадъци, образувани в имота. Това би могло да се постигне, като се предостави възможност на задълженото лице само да определи от какъв брой съдове за събиране на отпадъци с дадена вместимост има нужда и при каква честота на извозване. Също така, по този начин би била запазена пряката връзка между количество отпадъци и заплащаните разходи, така че за задължените лице да има финансов стимул за намаляване на образуването на отпадъци, съответно оптимално използване на системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци. Считаме, че този въпрос следва да бъде уреден на законово ниво, а не с подзаконов нормативен акт на общинските съвети, за да се осигури единство на уредбата на национално ниво.

  1. Предложение за изменение в § 5 от ЗИД на ЗМДТ, чл. 67, ал. 8, т. 3

            Разпоредбата на чл. 67, ал. 8, т. 3 урежда основата за определяне на такса „битови отпадъци“ в частта за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Предлагаме от текста на разпоредбата на чл. 67, ал. 8, т. 3 да отпаднат букви „б“ и „в“, предвиждащи заплащането на услугата да се определя според разгънатата застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот, съответно брой лица с постоянен адрес. Считаме, че посочените критерии за определяне на размера на таксата нямат връзка с количеството на образувания отпадък и услугата по почистване на териториите за обществено ползване. Същите са в противоречие с принципа „замърсителят плаща“ и биха превърнали така определената такса на практика в данъчно задължение.

  1. 3. Предложение за изменение в § 5 от ЗИД на ЗМДТ, чл. 67, ал. 10

Предлагаме да отпадне изречение второ на чл. 67, ал. 10, което дава възможност на общинските съвети да определят минимален брой торби, които да бъдат закупени от задължено лице за календарната година.

Прилагането на тази възможност би довело до нарушаване на правилата „замърсителят плаща“ и определяне на размера на такса „битови отпадъци“ според количеството на отпадъка. По този начин такса „битови отпадъци“ няма да бъде разходоориентирана и ще се превърне в данък. Освен това, считаме, че с въвеждането на минимален брой торби, които да бъдат закупувани от лицата, ще се загуби финансовият стимул за гражданите да предотвратяват образуването на отпадъци и да участват активно в системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци с цел намаляване на размера на заплащаната такса „битови отпадъци“.

  1. Предложение за изменение в § 8 от ЗИД на ЗМДТ, чл. 71, т. 3

Разпоредбата на чл. 71, т. 3 от проекта на ЗИД на ЗМДТ предвижда, че не се събира такса за услугата по чл. 62, т. 1, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с оператори, получили разрешение по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, и са декларирали това обстоятелство до 30 ноември на предходната година.

Предлагаме следните изменения в чл. 71, т. 3:

а) Да се включи освобождаване от събиране на такса и за услугата по чл. 62, т. 2 (третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации), когато задълженото лице е осигурило по друг начин третиране на отпадъците;

б) Предлагаме думата „разрешение“ по ЗООС и/или ЗУО да се замени с „документ“ по посочените закони. Целта е да се прецизира терминологично текстът на разпоредбата, като се съобрази, че по Закона за опазване на околната среда се издава комплексно разрешително, а съгласно чл. 35, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци не се издава разрешение, а регистрационен документ.

в) Предлагаме да се допълни текстът на чл. 71, т. 3, като се даде възможност за освобождаване от таксата в случаите на новопридобит или новопостроен имот – чрез подаване на декларация в двумесечен срок от придобиването/завършването или започването на използването на имота, в общината по местонахождението на имота;

г) Предлагаме да се допълни текстът на чл. 71, т. 3, като се предвиди възможност във всеки един момент през бюджетната година да отпадне задължението за заплащане на такса за услугите по чл. 62, т. 1 и т. 2, когато задълженото лице е осигурило по друг начин събирането, транспортирането и третирането на битовите си отпадъци.

Считаме, че с горните предложения се осигурява пълното прилагане на принципа „замърсителят плаща“, както и че предложенията са в съответствие със същността на таксата като заплащане за предоставена услуга.

  1. Предложение за изменение на § 11 от ЗИД на ЗМДТ, § 1, т. 40 от ДР на ЗМДТ

            В § 1, т. 40 от ДР на ЗМДТ се предвижда определение на понятието „ползватели на услугата в имота“.

Предлагаме да се допълни текстът, като се уточни, че задълженото лице за заплащане на таксата е действителният ползвател на имота. С други думи, предлагаме да бъде изрично записано, че когато за един имот например са налице едновременно собственик, лице с учредено вещно право на ползване и наемател или ползвател на имота на друго правно основание, задълженото лице за заплащане на таксата е фактическият ползвател на имота.

Целта на предложението е да се внесе яснота и безспорност при определянето на задълженото лице, когато две или повече лица попадат в дефиницията „ползвател на услугата в имота“.

 

  1. Предложение за изменение в § 14 от ЗИД на ЗМДТ

С разпоредбата на § 14 се дава възможност за отлагане на прилагането на чл. 67, ал. 8, т. 1 и 2, т.е. определянето на такса „битови отпадъци“ според количеството на отпадъка, за 2021 г. Считаме, че тази възможност за отлагане е неоправдана и необоснована, предвид това, че още с изменението на ЗМДТ от 2013 г. е следвало да започне подготовката на общините за изчисляване на такса „битови отпадъци“ според количеството на отпадъка. Следователно, към днешна дата, 4 години след изменението на закона през 2013 г., общините би трябвало да имат готовност за въвеждане на принципа „замърсителят плаща“. Дори и да има изключения, считаме, че разпоредбата на чл. 67, ал. 8, т. 1 и 2 следва да се прилага, считано от 01.01.2018 г., като по този начин се осигурява достатъчен срок на забавилите се общини за предприемане на необходимите мерки за прилагане на закона.

 

С уважение,

Владимир Димитров

Изпълнителен директор