Съветът прие позицията си („общ подход“) относно целенасоченото преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците с акцент върху хранителните и текстилните отпадъци.

Общият подход има за цел да предотврати образуването на отпадъци от бързата мода и да улесни повторната употреба. Освен това в него се определят амбициозни цели за значително намаляване на хранителните отпадъци до 2030 г. Като се има предвид, че хранително-вкусовият и текстилният сектор са съответно първият и четвъртият сектор с най-голямо потребление на ресурси, днешното споразумение представлява важна стъпка напред към по-устойчива и кръгова европейска икономика. – Ален Марон, министър в правителството на регион Брюксел-столица, отговарящ за въпросите на климатичния преход, околната среда, енергетиката и демокрацията на участието

Хранително-вкусов сектор

По-малко хранителни отпадъци до 2030 г.

В предложената директива се определят обвързващи цели за намаляване на хранителните отпадъци до 2030 г.:

  • – 10 % в секторите за преработване и производство
  • − 30 % на глава от населението в търговията на дребно, ресторантите, услугите в хранително-вкусовия сектор и домакинствата

Общият подход е съгласуван с предложените от Комисията цели и предвижда възможността за определяне на цели за годните за консумация храни до 31 декември 2027 г., когато Комисията ще преразгледа целите за 2030 г.

Референтна година и корекционни коефициенти

Целите за намаляване на отпадъците от храни ще бъдат изчислени спрямо количеството, генерирано през 2020 г., тъй като това е първата година, за която са събрани данни за хранителните отпадъци съгласно хармонизиран метод. На държавите членки се разрешава да използват референтна година преди 2020 г., ако на национално равнище са въведени подходящи методи за събиране на данни.

Общият подход позволява на държавите членки да използват и 2021, 2022 или 2023 г. като референтни години, тъй като данните за 2020 г. в някои случаи може да не са представителни поради пандемията от COVID-19.

Освен това министрите постигнаха съгласие, че трябва да бъдат разработени корекционни коефициенти, за да се вземат предвид флуктуациите в сектора на туризма и равнищата на производство при преработката и производството на храни спрямо референтната година.

Текстилен сектор

Действащата рамкова директива за отпадъците, която е в сила от 2008 г., задължава държавите членки да гарантират разделното събиране на текстилни изделия за повторна употреба, подготовката за повторна употреба и рециклирането до 1 януари 2025 г. Съгласно общия подход до края на 2028 г. Комисията ще обмисли определянето на конкретни цели за предотвратяването на отпадъци, събирането, подготовката за повторна употреба и рециклирането на отпадъци от текстилния сектор.

Разширена отговорност на производителя

Предложението за преразглеждане на рамковата директива за отпадъците предвижда хармонизирани схеми за разширена отговорност на производителя, които ще изискват модните марки и текстилните производители да заплащат такси, за да се подпомогне финансирането на разходите за събиране и третиране на текстилни отпадъци. Тези схеми ще бъдат създадени до 30 месеца след влизането в сила на настоящата директива, като министрите се споразумяха да включат в техния обхват и микропредприятията.

Размерът на таксите ще се основава на кръговостта и екологичните показатели на текстилните продукти (известни като екомодулация). Тъй като предотвратяването на отпадъците е най-добрият вариант, в общия подход се посочва, че държавите членки могат да налагат по-високи такси на дружествата, които следват промишлени и търговски практики за „бърза мода“.

Общият подход съдържа и специфични разпоредби относно държавите членки, в които има по-голям дял текстилни продукти, оценени като годни за повторна употреба на пазара. Тези държави членки могат да поискат от операторите, осъществяващи повторна употреба за търговски цели, да заплащат (по-ниска) такса, когато предоставят такива продукти на техния пазар за първи път.

Субекти на социалната икономика

В общия подход се признава ключовата роля на субектите на социалната икономика (включително благотворителни организации, социални предприятия и фондации) в съществуващите системи за събиране на текстилни изделия. Това им дава възможност да поддържат и експлоатират свои собствени пунктове за разделно събиране. Съгласно позицията на Съвета държавите членки могат да ги освободят от определени изисквания за докладване, за да се избегне непропорционална административна тежест.

Следващи стъпки

Постигнатият днес общ подход на Съвета позволява на ротационното председателство да започне преговори с Европейския парламент по окончателния текст, които ще се проведат в рамките на новия законодателен цикъл. Европейският парламент прие позицията си през март 2024 г.

Контекст

Всяка година в ЕС се генерират над 58 милиона тона хранителни отпадъци (т.е. 131 kg на глава от населението), което представлява загуба в размер на 132 милиарда евро. Освен това хранителните отпадъци представляват около 16 % от общите емисии на парникови газове от продоволствената система на ЕС.

Наред с това всяка година ЕС генерира 12,6 милиона тона текстилни отпадъци. Само облеклото и обувките представляват 5,2 милиона тона отпадъци, което се равнява на 12 kg отпадъци на човек всяка година. Понастоящем едва 22 % от тези отпадъци се събират разделно за повторна употреба или рециклиране, докато останалите често се изгарят или депонират.

На 5 юли 2023 г. Европейската комисия представи предложение за преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците, насочено конкретно към хранително-вкусовия и текстилния сектор. Общата цел на предложението е да се намалят въздействията върху околната среда и климата, свързани с образуването и управлението на текстилни и хранителни отпадъци.

източник: Рамкова директива за отпадъците: Съветът възнамерява да започне преговори за преразглеждането ѝ – Consilium (europa.eu)