На 3 май 2024 г.  в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван Законодателният акт за суровините от критично значение (CRMA – Critical Raw Materials Act).

 

Законодателен акт на ЕС за суровините от критично значение за бъдещето на веригите на доставки в ЕС

През март 2024 г. Съветът прие европейския акт за суровините от критично значение, тъй като се очаква търсенето на редкоземни метали да нарасне експоненциално през следващите години.

Суровини от критично значение са суровините с голяма икономическа важност за ЕС, с висок риск от прекъсване на доставките поради концентрираността на техните източници и липсата на добри, финансово достъпни заместители.

Актът има за цел:

  • да увеличи и диверсифицира доставките на суровини от критично значение за ЕС
  • да засили кръговостта, включително рециклирането
  • да подкрепи научните изследвания и иновациите в областта на ефективното използване на ресурсите и разработването на заместители

Новите правила също така ще укрепят стратегическата автономност на Европа.

1. Защо е необходим законодателен акт на ЕС за суровините от критично значение?

Очаква се търсенето в ЕС на неблагородни метали, материали за батерии, редкоземни метали и др. да се увеличи експоненциално, тъй като ЕС се освобождава от изкопаемите горива и се ориентира към чисти енергийни системи, които изискват повече минерали.

Екологичният преход на ЕС ще изисква изграждането на местно производство на батерии, слънчеви панели, постоянни магнити и други чисти технологии. За да се отговори на съответното търсене, ще е необходимо да има широк достъп до редица суровини.

Освен това суровините от критично значение са важни за ЕС заради:

Иконки, представящи производствени процеси и слънчев панел
промишлените вериги за създаване на стойност: неенергийните суровини са свързани с всички отрасли на всички етапи от веригата на доставки стратегическите технологии, като например космическото пространство и отбраната: технологичният напредък и повишаването на качеството на живот зависят от разнообразния и нарастващ брой суровини климата, енергията и околната среда: чистите технологии изискват суровини – те са незаменими в слънчевите панели, вятърните турбини, електрическите автомобили и енергийноефективното осветление

Местното производство е от ключово значение за преразглеждането на енергийните системи и системите за мобилност на ЕС, което отчасти се ръководи от плана REPowerEU и забраната на двигателите с вътрешно горене, считано от 2035 г.

Поради това законодателният акт за суровините от критично значение е съществен елемент от пъзела на този обществен преход от значение за поколенията.

Актът има за цел да укрепи всички етапи на европейската верига за създаване на стойност в областта на суровините от критично значение чрез:

Иконка, изобразяваща ръка, държаща стълбовидна диаграма, иконка на увеличителна лупа върху стълбовидна диаграма, иконка на растение със стрелки, илюстриращи кръговрат
диверсифициране на вноса на ЕС с цел намаляване на стратегическите зависимости подобряване на капацитета на ЕС за наблюдение и смекчаване на рисковете от смущения в доставките на суровини от критично значение подобряване на кръговостта и устойчивостта

2. Какво се счита за суровина от критично значение?

Металите, минералите и естествените материали са част от нашето ежедневие. Суровините, които са с най-голяма икономическа важност и при които има висок риск по отношение на доставките, се наричат суровини от критично значение.

Суровините от критично значение са от съществена важност за функционирането и надеждността на широк кръг промишлени екосистеми.

34 суровини от критично значение

Някои сектори са от особено стратегическо значение за целите на ЕС в областта на енергията от възобновяеми източници, цифровите технологии, космическото пространство и отбраната.

От 34-те идентифицирани суровини от критично значение е създаден специален списък на стратегическите суровини (СС*) (вж. в тъмножълто по-долу 17-те стратегически суровини), отнасящ се за материалите, чието значение се очаква да нараства експоненциално по отношение на доставките, за които има сложни изисквания за производство и по тази причина са изложени на по-голям риск от проблеми с доставките.

Този списък ще бъде преразглеждан редовно.

Текстови вариант* СС измежду ТРЗМ и ЛРЗМ: Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm и Ce

3. За какво се използват суровините от критично значение?

Суровините от критично значение се използват навсякъде.

Без суровините от критично значение повечето слоеве на обществото не биха могли да функционират, тъй като те се срещат в много ежедневно използвани уреди и продукти, които са от съществена важност за икономиката на всяка държава членка.

Примерите включват:

Снимка на смартфон
вибрационна технология в телефоните = волфрам
електрически автомобил
електрически автомобили = литий, кобалт и никел
вятърна мелница
вятърни турбини = бор
полупроводници
полупроводници = силициев метал
купчина тор
производство на стъкло и производство на торове, стимулиращи растежа на растенията = борати
самолет
производство и управление на самолети = магнезий и скандий

4. Геополитика за набавяне на суровини от критично значение

Суровините от критично значение са с източник предимно извън ЕС. ЕС никога няма да може да задоволи сам търсенето си и се стреми да диверсифицира своите доставки.

Понастоящем за някои суровини от критично значение ЕС е зависим от една единствена страна:

  • Китай осигурява 100% от доставките за ЕС на тежки редкоземни метали
  • Турция осигурява 98% от доставките на бор за ЕС
  • Южна Африка задоволява 71% от нуждите на ЕС от платина

Основни доставчици на ЕС на суровини от критично значение:

Текстови вариант

Укрепване на самостоятелността

За да се намали зависимостта от трети държави по отношение на достъпа до суровини от критично значение, ЕС определи следните цели за 2030 г.:

Иконка на багер и иконка на производствена поточна линия
ДОБИВ В ЕС: най-малко 10% от годишното потребление на ЕС да се добива в ЕС ПРЕРАБОТВАНЕ В ЕС: най-малко 40% от годишното потребление на ЕС да идва от преработване в ЕС
Иконка на камъни/материали със стрелки, изобразяващи рециклиране, и иконка на камион
РЕЦИКЛИРАНЕ В ЕС: най-малко 25% от годишното потребление на ЕС да се осигурява от местно рециклиране ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ: не повече от 65% от годишното потребление на Съюза на всяка стратегическа суровина на всеки съответен етап от преработката да произхожда от една-единствена трета страна

За да постигне това, ЕС ще засили търговските действия, които ще включват:

  • Клуб на суровините от критично значение за всички единомислещи държави, които желаят да укрепят световните вериги на доставки
  • укрепване на Световната търговска организация
  • разширяване на нейната мрежа от споразумения за улесняване на устойчивите инвестиции и споразумения за свободна търговия
  • засилване на правоприлагането за борба с нелоялните търговски практики

5. Бъдещето на търсенето

Целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. кара Европа да тръгне по отговорен път за постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Това изисква резултати по двойния преход, декарбонизация на енергийната система и осигуряване на автономност чрез достъп до и трансформация на суровини от критично значение.

Търсене на материали в Европейския съюз (сценарий при голямо търсене):

Текстови вариантДанните представляват прогноза за търсенето на суровини от критично значение за пет стратегически сектора на ЕС: възобновяеми енергийни източници, електрическа мобилност (е-мобилност), промишленост, информационни и комуникационни технологии, авиокосмическа и отбранителна промишленост.

 

източниик: Законодателен акт за суровините от критично значение – Consilium (europa.eu)