На 30.05.2022 г. в Конферентната зала на Крис-Р ООД в гр. Горна Оряховица се проведе Общо събрание (ОС) на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ)

Делегатите на ОС приеха годишния доклад за дейността  и годишния финансов отчет на АРИ за 2021г. както и бюджета на организацията за 2022 г.

Общото събрание избра за нови членове на Управителния съвет на АРИ фирмите „Унитрейд 2011“ ООД и „Еконет България“ ЕООД

Бяха обсъдени теми, касаещи дейността на членовете на организацията и теми, засягащи нормативна уредба, по които работата да се задълбочи. АРИ ще отстоява провеждането на бързи, навременни, решителни и задълбочени реформи в регулаторната среда и секторните политики.

АРИ ще продължи информационното обезпечаване на своите членовете за промени в законодателството, добрите практики в сферата.