На 13.02.2024 г. в Българска стопанска камара се проведе Общо събрание (ОС) на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ).

 

Делегатите на ОС приеха годишния доклад за дейността  и годишния финансов отчет на АРИ за 2023 г. както и бюджета на организацията за 2024 г.

 

Бяха обсъдени теми, касаещи дейността на членовете на организацията и теми, засягащи прилагането на нормативната уредба и нейното изменение.

АРИ ще отстоява провеждането на бързи, навременни, решителни и задълбочени реформи в регулаторната среда и секторните политики.

 

АРИ ще продължи информационното обезпечаване на своите членовете за промени в законодателството, добрите практики в сферата.