Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ НА РЕЦИКЛИРАЩАТА ИНДУСТРИЯ“, вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията под ЕИК 176136598, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин“ № 40, ет. 1, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 13.02.2024 г. от 14.00 часа в Българска стопанска камара, гр. София, ул. „Чаталджа“ № 76, зала „Слънце“, с дневен ред на събранието, както следва:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на АРИ за 2023 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет на АРИ за 2023 г.;
  3. Приемане на бюджет на АРИ за 2024 г.;
  4. Разни.

 

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на същото място, при същия дневен ред от 15.00 ч.

 

Важно! Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на Общото събрание.  Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. Пълномощните се представят по време на регистрацията, която ще се извърши в деня на събранието.

 

 

Дата: 19.01.2024 г.

Явор Божанков

/Председател на УС на АРИ/