Управителният съвет на сдружение „Асоциация на рециклиращата индустрия“ (АРИ), вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 176136598, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Алабин“ № 40, ет. 1, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 11.10.2018 г. от 14.30 часа в Конферентна зала на Българска стопанска камара с адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 16 – 20, с дневен ред на събранието, както следва:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на АРИ за 2017 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет на АРИ за 2017 г.
  3. Приемане на промени в Устава на АРИ.
  4. Избор на Управителен съвет на АРИ.
  5. Преразглеждане/обсъждане на бюджет на АРИ за 2018 г.;
  6. Разни.

 При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на същото място, при същия дневен ред от 15.30 ч.

 Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление на Сдружението.

 Важно! Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на Общото събрание.  Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. Пълномощните се представят по време на регистрацията, която ще се извърши в деня на самото Събрание.

Дата: 21.09.2018 г.