Съветът прие изменения на законодателството на ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО), което включва редица продукти като компютри, хладилници и фотоволтаични панели.

Целта на измененията е Директивата за ОЕЕО да бъде приведена в съответствие с решение на Съда на ЕС от 2022 г. относно частичната недействителност на директивата, която се дължи на необоснованото ретроактивно прилагане на разширената отговорност на производителя по отношение на отпадъците от фотоволтаични панели, пуснати на пазара между 13 август 2005 г. и 13 август 2012 г.

В измененията се пояснява, че:

  • разходите за управление и обезвреждане на отпадъците от фотоволтаични панели, пуснати на пазара след 13 август 2012 г., се поемат от производителя на ЕЕО
  • разширената отговорност на производителя за продукти от ЕЕО, които бяха добавени към обхвата на директивата през 2018 г., следва да се прилага за продуктите, пуснати на пазара след тази дата

С измененията се въвежда и клауза за преразглеждане, съгласно която Комисията трябва да изготви оценка не по-късно от 2026 г. на необходимостта от преразглеждане на директивата.

Контекст и следващи стъпки

На 7 февруари 2023 г. Комисията прие предложението си за целево изменение на Директивата за ОЕЕО. След приемането на преговорните си позиции през юни (Съвет) и октомври (Европейски парламент) 2023 г., съзаконодателите постигнаха предварително политическо споразумение през ноември 2023 г. Споразумението беше официално гласувано от Европейския парламент на 6 февруари 2024 г.

С днешното гласуване на Съвета приключва процедурата по приемане. Текстът на измененията ще бъде подписан от съзаконодателите. След това той ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Държавите членки разполагат с 18 месеца за транспониране на изменената директива в националното си право.

Към страницата за заседанията

 

източник: Отпадъци от електрическо и електронно оборудване: Съветът приема изменения, за да се изясни кой плаща за разходите за управление – Consilium (europa.eu)