Изх.№ 1/26.09.2019 г.

 

 

ДО

                   Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

                   МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА

                   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

           

 

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 

                  

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

 

От проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, разбираме, че е изготвен във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното данъчно законодателство на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар и на Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави.

В преходните и заключителни разпоредби на проектозакона с § 10 са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

С оглед философията и духа на проектозакона за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса предлагаме и следното изменение в ЗДДФЛ:

От първи януари, 2007 г. е в сила разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 2, б “г” на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), с който се въведе облагане на доходите от продажба или замяна на движими вещи, представляващи отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), когато се предават на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със ЗУО.

Данъчно задължени лица по закона в споменатия случай са платците на дохода лицата, изкупуващи отпадъци. Те са длъжни да удържат, внасят и декларират окончателен данък върху брутната сума на дохода в размер 10 %  (чл. 13, ал. 1, т. 2, б “г” и чл. 46, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал. 10, чл. 55, ал. 1 и чл. 65, ал. 1 от ЗДДФЛ ).

С въвеждането на този данък, за лицата, които изкупуват отпадъци, се създадоха сериозни трудности по администрирането му, свързани с попълването на месечни отчети и изготвянето на годишни данъчни декларации, придружавани от справки за личните данни на хиляди физически лица, на които е удържан данъкът, не на последно място назначаване на допълнителен персонал, за което вече повече от 10 г. алармираме компетентните институции. Не по-малки са и затрудненията на данъчната администрация, която ежегодно на база годишни декларации, подавани от лицата за удържаните от тях данъци по този ред, следва да проверява размера и източника на доходите на физическите лица, получили такива доходи. Още повече, администрирането на този данък от бизнеса генерира „сив“ сектор и нелоялна конкуренция. Същевременно имаме основание да считаме, че предвид твърде свитите обороти на отпадъци, изкупувани от бита, този данък съставлява пренебрежимо малка част от приходите в бюджета.

Нашите наблюдения показват, че с прехвърляне задължението върху търговците с отпадъци по събирането на данъка, за нас на практика се създаде прецедент в системата на т.нар. окончателни данъци, облагани при източника. Касае се за доходи, които се реализират от физически лица най-често случайно и инцидентно, отколкото системно и по занятие. Изразяваме съображения за нецелесъобразност по третирането като доход, съответно облагането на остатъчна стойност на дадена стока, която вече е била обложена със всички видове данъци и такси (в т.ч. с ДДС при продажба, продуктова такса за събиране и оползотворяване на стоката, след превръщането й в отпадък и множество други корпоративни данъци).

Проучване на европейската практика по този въпрос показва, че в страните от ЕС не се начислява подобен данък, нещо повече, редица експерти, включително работещи в системата на Европейската комисия по въпросите на опазване на околната среда, споделят, че подобен данък влиза в остра колизия с основния екологичен принцип за събиране на отпадъците от бита без разходи и такси за притежателите им, който е заложен в редица европейски директиви.

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

С настоящото се обръщаме към Вас от името на всички наши членове, които настояват пред нас да направим настоящото предложение – този данък да отпадне, като за целта бъдат заличени текстовете от ЗДДФЛ, които го третират, както следва:

 

  1. Заличават се чл. 13, ал. 1, т. 2, б. „г” и чл.38, ал.10;

 

  1. В чл. 46, ал. 1 накрая, след думите „…чл.38, ал. 5, 8,…“ цифрата „10” се заличава;

 

  1. В чл. 65, ал. 1, след думите „…чл.38, ал…..“  думите „10 и”  се заличават.  

 

Считаме, че ползата от приемане на направените предложения за изменения в ЗДДФЛ ще се изрази в значително облекчаване дейността на бизнеса.

Още веднъж подчертаваме желанието си за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

 

С уважение,

Владимир Димитров

Изпълнителен директор

 

внесено в деловодството на МФ с вх.№15-00-65 / 26.09.2019