МОСВ информира, че съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) подготвя мерки за изменение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), предвиждащи отлагане с една година на влизането в сила на разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от ЗУО, изискваща задължително използване на Националната информационна система за отпадъци (НИСО) от 1 януари 2018 г.

 

С подготвяните изменения се дава възможност на задължените лица до 1 януари 2019 г. да водят отчетност, да предоставят информация и да подават заявления и документи по установения досега ред на хартиен носител, като паралелно ще е налице възможност за доброволно използване на НИСО.

 

В допълнение, МОСВ и ИАОС работят по проект на наредба за изменение на Наредба №1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

 

Причина за подготвяните нормативни промени са установените по време на експерименталното тестване на НИСО трудности при използването й от страна на заинтересованите лица, както и необходимостта от надграждане на капацитета на системата.

 

За възникнали въпроси и при необходимост от указания, моля да се обръщате към инж. Валери Серафимов, директор на дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ към ИАОС, тел. 02 940 64 87, e-mail: serafimov@eea.government.bg .