Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Общият бюджет по процедурата е  260 000 000 лв.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.09.2022 г.

Подробна информация и пълният пакет документи за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Министерството на иновациите и растежа и в ИСУН 2020, раздел НПВУ, процедура „Технологична модернизация“.

 

За първи път са допустими кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в секторите (по КИД 2008):

Е38 – Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

Е39 – Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

 

 

Източник:  МИР