Отделянето на икономическия растеж от използването на ресурси и преминаването към кръгови системи в производството и потреблението е от ключово значение за постигане на неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г.

Последни новини

На 20 февруари 2024 г. Съветът прие директива за предоставяне на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход.

Благодарение на новите мерки потребителите в ЕС:

 • ще имат достъп до надеждна информация, за да направят правилния екологичен избор, включително относно преждевременното излизане от употреба
 • ще бъдат по-добре защитени срещу заблуждаващи твърдения за екологосъобразност
 • ще бъдат по-добре информирани за възможностите за ремонта на продуктите преди закупуването им

С директивата се въвежда и хармонизиран етикет с информация относно търговската гаранция за трайност, предлагана от производителите.

План за действие за кръговата икономика

През март 2020 г. Комисията представи план за действие за кръговата икономика, съдържащ над 30 точки за действие относно:

 • гарантирането на разработването на устойчиви продукти и кръговост в производствените процеси
 • предоставянето на повече права на потребителите
 • насочването към ключови сектори
 • намаляването на отпадъците

Проектиране на устойчиви продукти

Редица мерки имат за цел да гарантират, че продуктите стават по-трайни и годни за ремонт и че потребителите имат възможност да правят по-устойчив избор.

Екопроектиране

От 2009 г. насам в Директивата за екопроектирането са установени изисквания за енергийна ефективност, обхващащи различни продуктови групи (например компютри, хладилници, водни помпи).

На 5 декември 2023 г. Съветът и Парламентът постигнаха предварително споразумение по нови изисквания за екопроектиране към устойчиви продукти.

Новите правила имат за цел:

 • да се определят изисквания за екологична устойчивост за почти всички видове стоки, пускани на пазара на ЕС
 • да се създаде цифров продуктов паспорт, който ще предоставя информация за екологичната устойчивост на продуктите
 • да се забрани унищожаването на някои непродадени потребителски стоки (текстилни изделия и обувки)

„Право на ремонт“

Целта на ЕС е да гарантира, че когато даден продукт е повреден или дефектен, потребителите могат да искат той да бъде ремонтиран вместо заменен.

Поради тази причина през март 2023 г. Комисията предложи нови общи правила за борба с преждевременното бракуване на стоки, подлежащи на ремонт.

На 2 февруари 2024 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение по директивата относно правото на ремонт. Основните елементи са:

 • право на потребителите да искат от производителите да ремонтират продукти, които технически подлежат на ремонт съгласно правото на ЕС (например перални машини, прахосмукачки или мобилни телефони)
 • безплатен европейски формуляр за информация относно ремонта
 • онлайн платформа за ремонтните услуги, позволяваща свързването на потребителите със сервизи
 • удължаване с 12 месеца на срока на отговорност на продавача след ремонта на продукт

Чрез създаването на стимули за производителите и потребителите да удължават жизнения цикъл на стоките, новото законодателство също така ще намали отпадъците и ще насърчи по-устойчиви бизнес модели.

Кръговост в производствените процеси

Директивата за емисиите от промишлеността е основният законодателен акт на ЕС за справяне с промишленото замърсяване.

Комисията предложи да се актуализира директивата, за да се подпомогнат промишлените отрасли в усилията им за постигане на амбицията на ЕС за нулево замърсяване до 2050 г., по-специално чрез подкрепа за техниките и инвестициите в кръговата икономика.

През ноември 2023 г., по време на тристранните срещи, Съветът и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение по преразглеждането на директивата.

Предоставяне на повече права на потребителите

ЕС иска да се предотвратят подвеждащи твърдения на дружествата за екологичните предимства на техните продукти и услуги.

На 20 февруари 2024 г. Съветът прие директива за предоставяне на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход.

Благодарение на новите мерки потребителите в ЕС:

 • ще имат достъп до надеждна информация, за да направят правилния екологичен избор, включително относно преждевременното излизане от употреба
 • ще бъдат по-добре защитени срещу заблуждаващи твърдения за екологосъобразност
 • ще бъдат по-добре информирани за възможностите за ремонта на продуктите преди закупуването им

С директивата се въвежда и хармонизиран етикет с информация относно търговската гаранция за трайност, предлагана от производителите.

Твърдения за екологосъобразност

Понастоящем Съветът работи и по предложение за директива относно твърденията за екологосъобразност, в която се предлага да се определят критерии за обосноваване на твърденията за екологосъобразност, направени от дружествата.

Примери за твърдения за екологосъобразност, които трябва да бъдат подкрепени с доказателства:

 • „Обувки, изработени от 50% рециклирана пластмаса“
 • „Неутрална по отношение на климата доставка“
 • „Продукт за грижа за кожата, щадящ пчелите“

Насочване към ключови сектори

Планът за действие е съсредоточен върху конкретни сектори, в които се използват повечето ресурси и има голям потенциал за кръговост.

Електроника и ИКТ

Електронното и електрическото оборудване представлява един от най-бързо нарастващите потоци от отпадъци в ЕС. Ето защо планът за действие за кръговата икономика включва мерки за подобряване на дълготрайността и рециклирането на електрическото и електронното оборудване.

През ноември 2022 г. ЕС прие Директивата за общо зарядно устройство, с която портът за зареждане тип USB-C ще стане задължителен за редица електронни устройства (мобилни телефони, конзоли за видеоигри, безжични клавиатури, лаптопи).

Новите правила на ЕС ще дадат възможност на потребителите да купуват по-енергийно ефективни, трайни и по-лесни за ремонт мобилни телефони и таблети на пазара на ЕС, тъй като:

 • Регламентът за екопроектирането определя минимални изисквания по отношение на дълготрайността на батериите, наличността на резервни части и модернизирането на операционната система
 • Регламентът за енергийното етикетиране прави задължително показването на информация за енергийната ефективност и дълготрайността на батерията, както и показател на ремонтопригодността

Институциите на ЕС работят понастоящем по актуализирането на правилата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, включително редица продукти като компютри, хладилници и фотоволтаични панели. Целта на измененията е Директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) да бъде приведена в съответствие с решение на Съда на ЕС относно необоснованото ретроактивно прилагане на разширената отговорност на производителя по отношение на отпадъците от фотоволтаични панели, пуснати на пазара между 13 август 2005 г. и 13 август 2012 г.

През ноември 2023 г. преговарящите от Съвета и от Европейския парламент постигнаха предварително политическо споразумение по предложените промени.

Батерии и негодни за употреба батерии

ЕС прие регламент относно батериите, за да се създаде кръгова икономика за сектора, като се вземат предвид всички етапи от жизнения цикъл на батериите — от проектирането до третирането на отпадъците. Тази инициатива е особено важна, най-вече предвид мащабното развитие на електромобилността.

Благодарение на новите изисквания за безопасност, устойчивост и етикетиране новите правила, приети през 2023 г., имат за цел:

 • да насърчават кръговата икономика
 • да подобрят функционирането на вътрешния пазар на батерии, като се гарантира по-лоялна конкуренция

Опаковки

През ноември 2022 г. Комисията предложи да се преразгледат правилата за опаковките и отпадъците от опаковки. Съветът постигна съгласие за преговорната си позиция (общ подход) по предложението през декември 2023 г.

Някои от основните мерки в предложението са:

 • цели за намаляване на отпадъците от опаковки на равнището на държавите членки
 • ограничаване на прекомерното опаковане
 • подкрепа за системи за повторна употреба и повторно пълнене
 • задължителни депозитни системи за връщане на пластмасови бутилки и алуминиеви кутийки

Общият подход ще послужи като мандат за преговори с Европейския парламент по окончателния вид на законодателния акт.

Пластмаси

От 2018 г. насам европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика има за цел да подобри рециклируемостта на пластмасовите опаковки и съдържа силни ответни действия по отношение на пластмасовите микрочастици.

В рамките на плана за действие за кръговата икономика от 2020 г. Комисията работи върху:

 • задължителни изисквания за рециклирано съдържание и намаляване на отпадъците за ключови продукти
 • нова рамка на политиката относно пластмасите от биомаса, биоразградимите и компостируемите пластмаси, за да се изясни къде тези пластмаси могат да донесат истински ползи за околната среда
 • мерки за справяне с неволното изпускане на пластмасови микрочастици в околната среда с цел намаляване на пластмасовите отпадъци

Текстил

Стратегията на Комисията на ЕС за устойчиви и кръгови текстилни изделия има за цел до 2030 г. текстилните изделия да станат по-устойчиви, поправими, повторно използваеми и рециклируеми.

През юли 2023 г. Комисията предложи:

 • да се носи отговорност от страна на производителите за целия жизнен цикъл на текстилните продукти чрез разширена отговорност на производителя
 • да се ускори развитието на сектор за разделно събиране, сортиране, повторна употреба и рециклиране на текстилните изделия, тъй като от държавите членки се изисква да въведат до 1 януари 2025 г. разделно събиране на текстилни изделия от домакинствата
 • да се преодолее проблемът с незаконния износ на текстилни отпадъци

Съветът разглежда предложението в съответствие с обикновената законодателна процедура.

Очаква се Регламентът за екопроектирането на устойчиви продукти и Регламентът относно превоза на отпадъци също да спомогнат за определянето на изисквания за устойчивост на текстилните продукти и да ограничат износа на текстилни отпадъци.

Строителство и сгради

На сектора на строителството и сградите се дължат:

През декември 2023 г. Съветът и Парламентът постигнаха предварително споразумение относно предложеното от Комисията преразглеждане на регламента за строителните продукти.

С новите правила се определят нови изисквания за строителните продукти, за да се гарантира, че те се проектират и произвеждат така, че да бъдат по-дълготрайни, да могат по-лесно да се поправят и повече да се рециклират и да бъдат по-лесни за вторично производство.

Производителите ще трябва:

 • да предоставят екологична информация за жизнения цикъл на продуктите
 • да проектират и произвеждат продуктите по начин, който улеснява повторната употреба, вторичното производство и рециклирането
 • да отдават предпочитание на рециклируемите материали
 • да предоставят инструкции за това как да се използват и ремонтират продуктите

Намаляване на отпадъците

ЕС работи по редица мерки за по-нататъшно укрепване и по-добро прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците.

Цели за намаляване на отпадъците

Рамковата директива за отпадъците, която е в сила от юли 2020 г., определя за държавите членки правила за:

 • увеличаване на повторната употреба и рециклирането на битови отпадъци с 55% до 2025 г.
 • въвеждане до 1 януари 2025 г. на разделно събиране на текстилни изделия и опасни отпадъци от домакинствата
 • предприемане на действия до 31 декември 2023 г., гарантиращи, че биологичните отпадъци се събират разделно или се рециклират при източника
 • постигане на специфичните за отделните материали цели за рециклиране на опаковките до 2025 г. и 2030 г.

През юли 2023 г. в рамките на плана за действие за кръговата икономика Комисията предложи до 2030 г. държавите членки да намалят разхищението на храни:

Освен това на 26 юни 2023 г. влязоха в сила нови правила на ЕС за насърчаване и улесняване на повторното използване на водата в ЕС.

ЕС актуализира правилата за пречистването на градските отпадъчни води. Целта на преразглеждането е да се разшири обхватът на съществуващата директива и тя да бъде приведена в съответствие с целите на Европейския зелен пакт. Основни цели на преразглеждането:

 • разширяване на обхвата на правилата, така че да се обхванат по-малките градове
 • по-нататъшно подобряване на дейностите по пречистване
 • намаляване на емисиите на парникови газове в сектора
 • замърсителите да бъдат накарани да плащат
 • помощ за наблюдението и предотвратяването на пандемии
 • подобряване на санитарно-хигиенните условия, особено за най-уязвимите хора

През януари 2024 г. Съветът постигна предварително споразумение с Европейския парламент относно актуализираните правила. Споразумението ще трябва да бъде официално прието от двете институции, преди да се превърне в право на ЕС.

Нетоксична околна среда

От 2020 г. насам стратегията на ЕС за устойчивост в областта на химикалите има за цел да спомогне да се гарантира, че химикалите са безопасни както за човешкото здраве, така и за околната среда.

На 24 октомври 2022 г. в рамките на плана за действие за кръговата икономика ЕС прие изменение на Регламента относно устойчивите органични замърсители, вредните химикали, които могат да бъдат открити в отпадъците от потребителски продукти (напр. водоустойчиви текстилни изделия, пластмаси и електронно оборудване).

Новите правила имат за цел да се намалят пределно допустимите стойности на концентрация за наличието на устойчиви органични замърсители в отпадъците, което е от решаващо значение за кръговата икономика, където отпадъците все повече ще се използват като вторична суровина.

През юни 2023 г. Съветът прие преговорната си позиция по предложения от Комисията регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането на химикали.

Предложените мерки включват специфични правила за химичните продукти за многократно пълнене, които ще спомогнат за намаляване на отпадъците от опаковки.

Вторични суровини

ЕС иска да създаде добре функциониращ пазар за вторични суровини.

Предложеният от Комисията акт за суровините от критично значение има за цел да укрепи всички етапи на европейската верига за създаване на стойност в сектора на суровините от критично значение, включително чрез подобряване на кръговостта и рециклирането.

През ноември 2023 г. Съветът и Парламентът постигнаха предварително споразумение по акта. С правилата се поставя цел най-малко 25% от годишното потребление на суровини от критично значение в ЕС да бъде от вътрешно рециклиране.

Превози на отпадъци

Комисията актуализира понастоящем правилата с цел по-добро регулиране на търговията с отпадъци в рамките на ЕС и с държави извън ЕС, така че:

 • да се гарантира, че износът на отпадъци не вреди на околната среда и човешкото здраве
 • да се разреши въпросът с незаконните превози

Преразглеждането на правилата има за цел да се намалят превозите на проблемни отпадъци извън ЕС, да се актуализират процедурите за превоз, за да се отразят целите на кръговата икономика, и да се подобри правоприлагането. Чрез него се насърчава използването на отпадъците като ресурс в рамките на ЕС.

Днес преговарящите от Съвета и от Европейския парламент постигнаха предварително политическо споразумение за актуализиране на Регламента относно превозите на отпадъци. Споразумението е предварително и се очаква официалното му приемане от двете институции.