Днес Комисията предлага мерки за засилване на кръговостта на автомобилния сектор, които обхващат проектирането, производството и третирането на излезлите от употреба превозни средства. Тази инициатива ще подобри достъпа до ресурси за икономиката на ЕС, ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на околната среда и климата, като същевременно укрепи единния пазар и допринесе за справяне с предизвикателствата, свързани с текущата трансформация на автомобилната промишленост.

Очаква се предложените действия да генерират нетни приходи в размер на 1.8 милиарда евро до 2035 г., като се създадат допълнителни работни места и се увеличат потоците от приходи за сектора за управление и рециклиране на отпадъците. Освен това те ще допринесат за подобряване на пътната безопасност в трети държави чрез предотвратяване на износа на негодни за движение превозни средства и намаляване на вредното замърсяване и рисковете за здравето в държавите, внасящи употребявани превозни средства от ЕС.

Предложеният регламент, който заменя действащите директиви относно излезлите от употреба превозни средства и относно възможността за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване, се очаква да донесе значителни ползи за околната среда, включително годишно намаляване с 12.3 милионатона емисии на CO2 до 2035 г., по-добро оползотворяване на 5.4 милиона тона материали и по-голямо оползотворяване на суровините от изключителна важност. Прилагането на регламента ще доведе до дългосрочни икономии на енергия на етапа на производство, намаляване на зависимостта от вносни суровини и насърчаване на устойчиви и кръгови бизнес модели.

Действия за кръгови преход и по-голяма устойчивост в автомобилния сектор

Очаква се автомобилният сектор да се превърне в най-големият потребител на суровини от изключителна важност, използвани в постоянни магнити на електродвигатели за електрическо задвижване в Европа.  Повишаването на устойчивостта на ЕС срещу смущения във веригата на доставки и намаляването на зависимостта му от вноса на суровини от изключителна важност е от ключово значение за прехода към превозни средства с нулеви емисии. За да се улесни преходът на сектора, Комисията преразгледа съществуващото законодателство и предлага единен регламент, който се съсредоточава върху няколко ключови елемента за подобряване на качеството при проектирането, събирането и рециклирането, като същевременно улеснява задълженията за докладване:

  • „Циркуляр на дизайна“: Подобряването на кръговостта при проектирането и производството на превозни средства ще спомогне да се гарантира, че те могат лесно да бъдат демонтирани. Производителите на автомобили ще трябва да предоставят ясни и подробни инструкции за демонстрантите относно начина на подмяна и отстраняване на части и компоненти по време на етапа на употреба и излизане от употреба на превозното средство.
  • „Използване на рециклирано съдържание“: 25 % от пластмасата, използвана за изграждане на ново превозно средство, ще трябва да идва от рециклиране, от които 25 % трябва да бъдат рециклирани от излезли от употреба превозни средства.
  • „Третирайте по-добре“: Мерките ще доведат до възстановяване на повече и по-качествени суровини, включително суровини от изключителна важност, пластмаси, стомана и алуминий.  30 % от пластмасите от излезлите от употреба превозни средства следва да бъдат рециклирани. Допълнителни мерки ще подкрепят пазара за повторна употреба, вторично производство и обновяване на части и компоненти на превозно средство. Държавите членки се насърчават да предоставят стимули за сервизи и сервизи в подкрепа на продажбата на резервни части.
  • „Подобряване на управлението“: Новите правила ще засилят отговорността на производителя чрез създаване на национални схеми за разширена отговорност на производителя при еднакви изисквания. Тези схеми ще имат за цел да осигурят подходящо финансиране за задължителните операции по третиране на отпадъци, да стимулират рециклиращите предприятия да подобрят качеството на рециклираните материали от излезлите от употреба превозни средства, като по този начин се насърчава засиленото сътрудничество между операторите в областта на третирането и производителите.
  • „Събиране на повече и по-интелигентни“: За да се спре изчезването на превозни средства, в предложението се предвижда по-добро прилагане на действащите правила и повишаване на прозрачността. Това означава повече проверки, цифрово проследяване на излезлите от употреба превозни средства в целия ЕС, по-добро отделяне на старите от излезлите от употреба автомобили, повече глоби за нарушения и забрана за износ на употребявани превозни средства, които не са годни за движение по пътищата.
  • „Покриване на повече превозни средства“: Обхватът на тези мерки ще бъде постепенно разширен, така че да включва нови категории като мотоциклети, камиони и автобуси, като се гарантира по-всеобхватно покритие.

Следващи стъпки

Предложението на Комисията за регламент относно изискванията за кръговост при проектирането на превозни средства и относно управлението на излезлите от употреба превозни средства ще бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура.

Обстоятелства по спора

Всяка година над шест милиона превозни средства в Европа достигат края на живота си. Неадекватната обработка на превозните средства в края на жизнения им цикъл води до загуба на стойност и замърсяване. Неотдавнашната оценка на съществуващото законодателство на ЕС, уреждащо тази област — Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства (Директивата относно излезлите от употреба превозни средства, приета през 2000 г.) и Директива 2005/64/ЕО относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на тяхната повторна употреба, рециклиране и оползотворяване (Директивата за 3R одобрение на типа, приета през 2005 г.), показа, че са необходими значителни подобрения, за да се стимулира преходът на автомобилния сектор към кръгова икономика, като по този начин се намали въздействието върху околната среда, свързано с производството и третирането на излезлите от употреба превозни средства, и се укрепи устойчивостта на автомобилната промишленост и на рециклиращата промишленост в Европа.

Предложеният регламент е в съответствие с целта на Европейския зелен пакт и плана за действие за кръгова икономика за постигане на по-устойчива и издръжлива на сътресения автомобилна промишленост. Той е тясно свързан и подкрепя прилагането на няколко важни законодателни инициативи, включително Закона за суровините от изключителна важностРегламента за батериитеРамковата директива за отпадъците, Директивата за ОЕЕО и Регламента за екопроектирането на устойчиви продукти.

За повече информация

Въпроси и отговори: правила за кръгово проектиране на превозни средства и управление на излезлите от употреба

Предложение на Комисията за регламент относно излезлите от употреба превозни средства

Уебстраница за предложените правила относно излезлите от употреба превозни средства

 

Източник: Подобряване на проектирането и управлението на излезлите от употреба автомобили (europa.eu)