Всяка година в ЕС се генерират около 2,2 млрд. тона отпадъци. Повече от една четвърт от общите отпадъци са общинска смет: боклуци, които се събират и обработват от общините, като най-често техен източник са домакинствата.

Данните показват, че обемът на отпадъците и това какво се случва с тях варира от една страна от ЕС в друга, но в последните години като цяло намалява изхвърлянето на боклуците на сметищата и се увеличава рециклирането.

Европейският съюз иска да намали въздействието, което отпадъците оставят върху околната среда. Приети са амбициозни цели за рециклирането и намаляване на използването на сметища, а се подготвят и нови изисквания относно отпадъците от опаковки.

Целта е да се насърчи преходът към по-устойчив модел на потребление и оползотворяване на ресурсите, известен като кръгова икономика.

Прочетете повече за мерките на ЕС за насърчаване на кръговата икономика.

Инфографика с определение за общинска смет, цели на ЕС и данни за повторното използване, рециклирането и изхвърлянето на сметище в страните от ЕС.   
Научете за ситуацията с обработката на общинската смет в страните от ЕС

Колко отпадъци създаваме

Между 2018 и 2021 г. средното количество общинска смет на глава от населението се е увеличило в ЕС като цяло. Тенденциите варират по страни – в повечето страни се наблюдава увеличение, но в Малта, Кипър, Испания и Румъния количеството отпадъци на глава от населението намалява.

Най-много отпадъци на глава от населението са регистрирани в Австрия, Люксембург, Дания и Белгия, а най-малко – в Испания, Латвия, Хърватия и Швеция.

По-богатите страни като цяло произвеждат повече отпадъци.

Управление на отпадъците

Страните в ЕС се различават по това как третират отпадъците.

Европейският съюз иска да насърчи предотвратяването на създаване на отпадъци и повторното използване на продуктите. Когато това не е възможно, предпочитаната алтернатива е рециклирането и компостирането (естественото разграждане), а след това – използването на боклуците за генериране на енергия. Най-вредната опция е изхвърлянето на отпадъци на сметище, макар че това е и една от най-евтините.

Макар че генерираните отпадъци на глава от населението са се увеличили, начинът, по който третираме отпадъците, се подобрява – увеличава се рециклирането и компостирането и намалява изхвърлянето на сметища.

Тенденции относно рециклирането и изгарянето на отпадъци

По данни от 2021 г. 49,6% от цялата общинска смет в ЕС се рециклира или компостира – това е ръст от 3,6 процентни пункта спрямо 2017 г. Практиката в различните държави обаче варира силно.

ЕС е формулирал цел до 2030 г. 60% от общинската смет да подлежи на повторно използване или рециклиране. Германия, България, Австрия и Словения вече са достигнали или надхвърлили целта от 60%.

Страните като Белгия, Нидерландия, Дания, Швеция, Германия, Австрия, Люксембург, Словения и Финландия почти не изхвърлят отпадъци на сметища – там изгарянето играе важна роля наред с рециклирането.

Литва, Латвия, Ирландия, Италия, Франция, Чехия, Словакия и Полша използват и изгаряне, и депониране, и рециклиране на отпадъци.

Използване на сметища в страните от ЕС

През 2017 г. делът на общинската смет в ЕС, която завършва на сметище, е бил 24%; през 2020 г. този дял е спаднал на 18%. Директивата за депонирането на отпадъци налага на страните от ЕС изискване да сведат дела на общинската смет, отиваща на сметища, до не повече от 10% до 2035 г.

Депонирането на отпадъци на сметища все още е разпространено в Източна и Южна Европа – в България и Малта повече от 70% от отпадъците завършват на сметища, а в Гърция, Кипър и Румъния този дял е над 50%.

Между 2017 и 2020 г. изхвърлянето на отпадъци на сметища е намаляло значително в Хърватия, Полша, Словакия, Кипър, Гърция, Малта и Румъния.

Износ на отпадъци извън ЕС

ЕС също така изнася част от събраната смет. През 2021 г. общият износ на смет за страни извън ЕС е бил в размер на 33 млн. тона, което е ръст от 77% спрямо 2004 г.

Износът е включвал използвани черни и цветни метали, хартия, пластмаса, текстил и стъкло. Повечето отпадъци от черни метали отиват за страни членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), докато отпадъците от цветни метали, хартия, пластмаса и платове се изнасят предимно за страни извън ОИСР.

Около 45% от износа на смет е насочен към Турция (14,7 млн. тона), следват Индия (2,4 млн. тона), Египет (1,9 млн. тона), Швейцария (1,7 млн. тона) и Великобритания (1,5 млн. тона).

ЕС иска да противодейства на незаконния износ на отпадъци и да гарантира, че сметта се третира по екологосъобразен начин в страните вносителки.

Инфографика, показваща обема на износа на отпадъци (в млн. тона) и основните страни, които са приемали отпадъците, по данни от 2021 г.   
Кои страни приемат отпадъци от ЕС

Работата на Парламента за изграждане на кръгова икономика

През октомври 2022 г. Европейският парламент одобри изменения в правилата за устойчивите органични замърсители, за да намали размера на опасните химикали в отпадъците и производствените процеси. Новите правила въвеждат по-строги лимити, забраняват определени вещества и целят да предотвратят навлизането на вредни вещества чрез рециклиране.

През февруари 2021 г. Парламентът одобри позицията си по новия план за кръговата икономика, като призова за допълнителни мерки за постигане на екологична устойчивост и въглеродна неутралност до 2050 г. Препоръките включват затягане на изискванията за рециклиране и обвързващи цели за използването на материали и намаляване на отражението на потреблението върху околната среда към 2030 г.

Комисията предложи през ноември 2022 г. нови европейски правила за опаковките. Те включват изисквания за подобряване на дизайна и информативната стойност на опаковките, както и за насърчаване на повторното използване и рециклирането. Предвижда се преминаване към пластмаса на биологична основа, която се разгражда.

Научете повече по темата за отпадъците: