Европейската комисия провежда публична консултация за оценка на ефективността на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци, вкл. Регламент (ЕО) № 1418/2007 (Регламент (ЕО) № 967/2009 на Комисията от 15 октомври 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 ), относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, по следните критерии: ефективност, ефикасност, съгласуваност, целесъобразност и добавена стойност за ЕС. Ще бъдат взети предвид кръговата икономика, политиките за промишлените материали и др. Първият етап на оценката е обществена консултация, която се провежда до 27 април 2018 е във вид на въпросник. Желаещите да участват в консултацията трябва да попълнят въпросник, публикуван на адрес:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WasteShipmentReg и да го изпратят на Комисията.