InvestEU: ЕИФ инвестира 50 млн. евро в подкрепа на рециклирането на пластмаси в кръговата икономика.

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще участва с 50 милиона евро във Фонда за кръгово рециклиране на пластмаси — европейски фонд за въздействие, който инвестира в дружества, разработващи нови процеси за усъвършенствано рециклиране на пластмаси.

Фондът за кръгово рециклиране на пластмаси подкрепя модерни технологии за рециклиране, включително химически процеси, които дават възможност за пълно рециклиране на излезлите от употреба пластмасови отпадъци, като произвеждат нови пластмаси с еквивалентни свойства и ги въвеждат отново в съществуващата верига за създаване на стойност. По този начин фондът може да играе роля в създаването на условия за изцяло кръгова промишленост за производство на пластмаси. Фондът е с целеви размер от 150 милиона евро, една трета от които ще бъдат осигурени от ангажимента на ЕИФ. Трансакцията е подкрепена по линия на Програмата InvestEUEN•••.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: „За повечето европейци рециклирането вече е неразделна част от ежедневието. Създаването на истинска кръгова икономика изисква и промишлени решения, които позволяват пълното, ефективно и многократно рециклиране на пластмасите. Днешното финансиране чрез InvestEU ще помогне на иновативните европейски предприятия да постигнат напредък в кръговата промишленост за производство на пластмаси, която да стимулира екологичния преход на ЕС.

Програмата InvestEUEN••• предоставя на ЕС дългосрочно финансиране чрез привличане на частни и публични средства в подкрепа на приоритетни европейски политики като Европейския зелен пакт и цифровия преход. InvestEU обединява под един покрив множество финансови инструменти на ЕС, които преди са били на разположение за подкрепа на инвестициите в Европейския съюз, като по този начин финансирането на инвестиционни проекти в Европа става по-опростено, по-ефективно и по-гъвкаво.

За повече информация: Съобщение за пресата

 

източник: Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще участва с 50 млн. евро във Фонда за кръгово рециклиране на пластмаси (europa.eu) Представителство в България