Българската и европейската индустрия са изправени пред трансформацията от линейна към кръгова икономика. Между тези две понятия обаче съществува т. нар. рециклираща икономика, открояваща мястото на цялата рециклираща индустрия в този път. На наскоро провелия се форум “Зелена трансформация” поставихме акцент именно върху индустриалната симбиоза и странични продукти, тоест как отпадъкът на един отрасъл, може да се превърне в суровина за друг. Важно е да се подчертае, че и българското, и европейското законодателство позволяват да се изгради подобна симбиоза. В тази връзка, съветът ни към бизнеса е да направи качествена инвентаризация на своите отпадъци. Това каза Владимир Димитров, главен експерт “Индустрия и околна среда” в БСК в предаването „Made in Green“ с водеща Роселина Петкова.

“Важността на рециклиращата индустрия е значителна. Това е авангарда на кръговата икономика. Без нея няма как да се постигне кръгова икономика.”

Димитров изтъква, че що касае рециклиращата дейност, общините получават огромно финансиране. Именно поради тази причина една от основните им задачи е да информират и образоват населението за правилно и разделно отхвърляне на отпадъците. Според госта от съществено значение е и такса “Битови отпадъци” да бъде изчислявана на база количество, като това би могло да провокира хората към разделното изхвърляне на отпадъци.

“Ние трябва като общество да се научим да събираме разделно. Това е най-важният компонент, защото не го ли правим, много от суровините, които подлежат на рециклиране, бивайки замърсявани, вече не подлежат на рециклиране.”

Димитров разказва, че българската икономика проявява стремеж и желание да стане кръгова, а рециклиращата ни индустрия е доста добре развита. По думи на госта ние доставяме 14%-16% мед в Европа, 8% олово, имаме предприятия, работещи в сектор “Черни метали”, над 30 предприятия, които рециклират и обработват пластмаса. Разполагаме с 2 стъкларски завода, както и с 2 предприятия за рециклиране на хартия.

“Основата я имаме. Важното е тази индустриална симбиоза да се задвижи, защото много от предприятията не знаят, че това, което отпада от тяхната производствена дейност, може да бъде приложено в друго производство. Когато направим качествена инвентаризация на отпадъците си от производство и успеем да ги разделим, тогава, намирайки приложение на някой отпадъчен поток в друга сфера, ние намаляваме количеството отпадъци, което генерираме. Това по веригата рефлектира върху общото количество, което страната декларира към Европейската комисия.”

Целия коментар вижте във видеото.

България е с добре развита рециклираща индустрия, ключова за кръговата икономика – Bloomberg (bloombergtv.bg)