Управителният съвет на сдружение „Асоциация на рециклиращата индустрия“ (АРИ), ЕИК 176136598, седалище и адрес на управление:гр. София, ул.„Алабин“ № 40, ет. 1, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал.1 от Устава на cдружението, свиква Общо събрание на 29.09.2020 г. от 11.30 часа в гр.София кв. Кремиковци ул.Свети Георги Победоносец 1А  с дневен ред на събранието, както следва:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на АРИ за 2019 г.;
  2. Приемане на годишен финансов отчет на АРИ за 2019 г.
  3. Обсъждане на бюджет на АРИ за 2020 г.;
  4. Промени в състава на УС на АРИ
  5. Разни.

 

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе на същото място, при същия дневен ред от 12.30 ч.

 

Важно! Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на Общото събрание.  Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС, въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска. Пълномощните се представят по време на регистрацията, която ще се извърши в деня на събранието.

 

Дата: 14.09.2020 г.