ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА:

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ 44-ТО НС

КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ КЪМ 44-ТО НС

КОМИСИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ КЪМ 44-ТО НС

 

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, сигнатура № 702-01-8/14.07.2017 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Във връзка с внесения в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), сигнатура № 702-01-8, представяме на вниманието Ви становище на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ).

  1. Предложение за изменение на § 3 от ЗИД на ЗМДТ, чл. 64, ал. 1

Чл. 64 (1) Таксата по чл. 62 се заплаща от ползвателя на имота.

Мотиви: Целта на предложението е да се внесе яснота и безспорност при определяне на задълженото лице. С такса „битови отпадъци“ се заплаща ползването на услугите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци. В тази връзка, задълженото лице за заплащане на таксата следва да е фактическият ползвател на имота, тъй като той ползва услугата.

Например: когато имотът е отдаден под наем, общината следва да търси заплащане на такса „битови отпадъци“ от наемателя, а не от собственика на имота. В този случай, собственикът на имота не образува отпадъци, които да бъдат събирани, транспортирани и третирани, и не е ползвател на услугата. Ползвател на услугите е наемателят и би следвало единствено той да отговаря за заплащането на такса „битови отпадъци“.

  1. Предложение за изменение в § 4 от ЗИД на ЗМДТ, чл. 66, ал. 7, изречение първо

Предложената редакция на чл. 66, ал. 7, изречение първо предвижда, че обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците се включват в план-сметката като разход за дейностите по ал. 1, т. 2 за годината, в която подлежат на превеждане от общината по съответната сметка.

Предлагаме следното допълнение в изречение първо на ал. 7 на чл. 66:

Обезпеченията за извършване на дейности по обезвреждане на битови отпадъци чрез депониране по чл. 60 и oтчисленията за обезвреждане на битови отпадъци по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците се включват в план-сметката като разход за дейностите по ал. 1, т. 2 за годината, в която подлежат на превеждане от общината по съответната сметка.

Мотиви: Целта на предложението е в план-сметката за разходите за третиране на битови отпадъци, на база на която се определя размерът на такса „битови отпадъци“ да се включва тази част от обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 от ЗУО, които касаят битовите отпадъци, а не други видове отпадъци (например строителни отпадъци и т.н.).

  1. Предложение за изменение в § 5 от ЗИД на ЗМДТ, чл. 67, ал. 8, т. 3 и ал. 10, изречение второ, ал. 11, т. 1 и ал. 13

3.1. Предлагаме следното изменение на чл. 67, ал. 8, т. 3: да отпадне б. „б“

Мотиви: С направеното предложение отпада „разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот“ като основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци за услугата по чл. 62, т. 3, а именно: поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината. Считаме, че посоченият критерий за определяне на размера на таксата няма връзка с количеството на образувания отпадък и услугата по почистване на териториите за обществено ползване. Същият е в противоречие с принципа „замърсителят плаща“ и би превърнал така  определената такса на практика в данъчно задължение.

3.2. Предлагаме следното изменение в изречение второ на ал. 10, чл. 67: Когато закупените за годината торби надхвърлят действително изразходваните през годината, останалите торби се използват през следващите години, като се приспаднат от определения за нея минимален брой и се заплаща само разликата.

Мотиви: с направеното предложение се дава възможност за използване на закупените торби за отпадъци през следващите години до изчерпването им, а не само в рамките на една година, следващата годината на закупуване. По този начин се осигурява последователно и пълно приложение на правилото за определяне на размера на такса „битови отпадъци“ според количеството на отпадъка. Също така, запазва се финансовият стимул за задължените лица да предотвратяват образуването на отпадъци и да участват активно в системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци с цел намаляване на размера на заплащаната такса „битови отпадъци“.

3.3. Предлагаме изменение на т. 1, ал. 11 на чл. 67, като от текста на разпоредбата отпадне „разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот“.

Мотиви: Предложеното изменение е свързано с отпадането на „разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот“ като основа за определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

3.4. Предложение за изменение на ал. 13 на чл. 67

Предлагаме в ал. 13 да се добави ново изречение, както следва: Декларацията може да бъде подадена и от управителният съвет или управителя на етажната собственост или на сдружението на собствениците в етажната собственост.

Мотиви: Предложението е с цел улеснение на задължените лице, доколкото съгласно Закона за управление на етажната собственост управителният съвет/ управителят на етажната собственост, съответно на сдружението на собствениците води книга на етажната собственост, в която се вписват членовете на домакинствата и обитателите на имотите в сградата.

4. Предложение за изменение на § 8 от ЗИД на ЗМДТ, чл. 71

4.1. Предложение за изменение на чл. 71 т. 2

Предлагаме чл. 71, т. 2 да се измени по следния начин:

т. 2. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, т. 2, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец и ред, определени с наредбата по чл. 9, от задълженото лице до края на предходното шестмесечие – до 30 юни, съответно до 31 декември, в общината по местонахождението на имота;

Мотиви: Предлага се възможност за освобождаване от заплащането на такса „битови отпадъци“ в частта за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, когато е подадена декларация в общината за съответните обстоятелства до края на предходното шестмесечие. По този начин се постига по-голяма гъвкавост в уредбата и компромис между необходимостта на общината да планира приходите и разходите си и правата и интересите на задълженото лице.

4.2. Предложение за изменение и допълнение на чл. 71, т. 3

Предлагаме чл. 71, т. 3 да се измени и допълни по следния начин:

  1. услугата по чл. 62, т. 1 и дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 66, т. 2, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации, съответно с лица, получили регистрационен документ или разрешение за извършване на дейности по третиране на битови отпадъци по Закона за управление на отпадъците или комплексно разрешително, включващо третиране на битови отпадъци, по Закона за опазване на околната среда, или по друг начин са осигурили събиране, транспортиране и/или третиране на битовите отпадъци, и са декларирали по ред определен с наредбата по чл. 9, това обстоятелство до края на предходното шестмесечие – до 30 юни, съответно до 31 декември, в общината по  местонахождението на имота.

Мотиви: чрез направеното предложение се допуска задълженото лице да осигури изпълнението на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци, освен чрез договор за обслужване от лице с регистрационен документ по ЗУО, и по друг начин.

Например: лицето може самостоятелно да изпълнява тези дейности при наличие на документ по ЗУО.

Също така, с предложението се предвижда да не се събира такса „битови отпадъци“ за компонента „дейности по третиране на битови отпадъци“, съставляващ част от услугата по чл. 66, т. 2, когато лицето докаже, че е осигурило осъществяването на тази дейност по друг начин – чрез договор с лице, разполагащо с документ по ЗУО или ЗООС за извършване на дейности по третиране на отпадъци или самостоятелно.

Предлага се и възможност за освобождаване от заплащането на такса „битови отпадъци“ в частта за събиране,  транспортиране и третиране на отпадъците, когато е осигурено изпълнението на тези дейности от трето лице и е подадена декларация в общината до края на предходното шестмесечие. По този начин се постига по-голяма гъвкавост в уредбата и компромис между необходимостта на общината да планира приходите и разходите си и правата и интересите на задълженото лице.

  1. Предложение за изменение на § 12 от ЗИД на ЗМДТ, § 1, т. 40 от ДР на ЗМДТ

Предлагаме следното изменение на § 1, т. 40 от ДР на ЗМДТ:

  1. „Ползватели на услугата в имота“ са фактическите държатели на имота, както следва:

а) за граждани – собственици и/или лица с учредено вещно право на ползване и/или наематели и/или лица с настоящ адрес в недвижимия имот и/или обитатели по смисъла на Закона за управление на етажната собственост и/или лица, които пребивават в имота на друго основание;

б) за предприятия – собственици и/или лица с учредено вещно право на ползване и/или концесионери и/или наематели и/или лица, на които имотите са предоставени за управление и/или заети и наети от предприятието лица и/или лица, които пребивават в имота на друго основание.

Мотиви: Целта на предложението е да се внесе яснота и безспорност при определяне на задълженото лице, когато две или повече лица попадат в дефиницията „ползвател на услугата в имота“. Например: когато един имот е отдаден под наем, задължено лице следва да е наемателят, а не собственикът на имота.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Вярваме, че при обсъждане на законопроекта ще вземете под внимание изразената от бизнеса позиция. Убедени сме, че обсъждането на своевременно установените в практиката проблеми, намирането на най-ефективното решение, отчитащо становищата на засегнатите страни осигурява адекватност и постижимост на целите на нормативната уредба.

 

С уважение,

Владимир Димитров

Изпълнителен директор