Изх.№10/06.04.2016 г.

 

 

ДО

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР -ПРЕДСЕДАТЕЛ  ПО

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

 

Г-Н БОЖИДАР ЛУКАРСКИ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 

 

Г-Н БОЖИДАР ДАНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

 

 

 

Относно: Позиция на Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) по

нов законодателен пакет „Кръгова икономика“ на Европейската комисия.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Асоциация на рециклиращата индустрия изразява принципната си подкрепа за предложения от Европейската комисия пакет от мерки, включващ предложения за изменения на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците; Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки; Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци; Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства; Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

 

По-конкретно, подкрепяме следните мерки:

– въвеждането на нови мерки за насърчаване на предотвратяването на образуване на отпадъци и на повторната употреба;

– въвеждането на минимални изисквания към функционирането на режимите на разширена отговорност на производителя;

– въвеждане на система за ранно предупреждение, за да се извършва мониторинг на изпълнението на целите;

– опростяване и рационализиране на задълженията за съобщаване на данни и др.

 

  1. Подкрепяме предложението на Европейската комисия за създаване на нов § 3 на чл. 4 от Директива 2008/98/ЕО, предвиждащ, че държавите членки използват подходящи икономически инструменти, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. В този смисъл е и § 7 от мотивационната част на директивата, според който държавите членки следва да въведат подходящи стимули за прилагането на йерархията на отпадъците, по-специално чрез финансови стимули, насочени към постигането на целите по настоящата директива за предотвратяване и рециклиране на отпадъците, като например такси за депониране и изгаряне, схеми на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“, режими на разширена отговорност на производителя и стимули за местните органи.

Считаме, че е изключително важно въвеждането в българската нормативна уредба по управление на отпадъците на принципаплащаш повече, ако изхвърляш повече“, включително, но не само при определяне на размера на местната такса „битови отпадъци“.

Прилагането на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“ при определяне на местната такса „битови отпадъци“ би бил основен стимул за населението да участва активно в системата за управление на отпадъците чрез предотвратяване на образуването на отпадъци и разделно изхвърляне на отпадъците, така че да се намали до минимум смесеният битов отпадък, изхвърлян в общинските системи за сметосъбиране, съответно да се намали размерът на заплащаната такса „битови отпадъци“.

Този принцип следва да намери приложение и към разширената отговорност на производителите, така че последните да бъдат стимулирани да съобразяват управлението на отпадъците при разработването, производството и дистрибуцията на продуктите си, за да намалят разходите си по управление на отпадъците.

Прилагането на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“ е пряко свързван с изискването за разходоориентираност и икономическа обоснованост на такса „битови отпадъци“, продуктовите такси и лицензионните възнаграждения на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци.

 

 

  1. Относно Разширената отговорност на производителя

 

2.1. Относно въвеждането на задължение за всички държави-членки за създаване на режим на разширена отговорност на производителя

 

Считаме, че създаването на режим на разширена отговорност на производителя за даден вид отпадък следва да се запази като правна възможност, която да се прилага по преценка на държавите членки, без да има общозадължителен характер. Въвеждането на такъв режим следва да бъде обосновано с икономически анализ, показващ необходимостта от субсидиране на екологосъобразното управление на съответния масово разпространен отпадък. В случай, че приходите от пазарната цената на отпадъците от даден продукт са достатъчни за покриване на разходите по екологосъобразното им управление, няма нужда от допълнително субсидиране на дейността по управление на отпадъците, съответно не е необходимо въвеждане на режим на разширена отговорност на производителя на съответния продукт.

 

2.2. Относно новия § 5 на чл. 8 от Директива 2008/98/ЕО

 

Подкрепяме създаването на нов § 5 на чл. 8 от Директива 2008/98/ЕО, гласящ следното:

  1. Комисията организира обмен на информация между държавите членки и действащите лица, участващи в режими на отговорност на производителя, относно практическото прилагане на изискванията, определени в член 8а, и относно най-добрите практики за осигуряване на подходящо управление и трансгранично сътрудничество в рамките на режимите на разширена отговорност на производителя. Това включва, inter alia, обмен на информация относно организационните характеристики и мониторинга на организациите за отговорност на производителите, подбора на операторите по управление на отпадъците и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Комисията публикува резултатите от обмена на информация.

 

Считаме, че публичността, прозрачността и обменът на информация относно дейността на организациите по оползотворяване, в това число относно организационните характеристики и мониторинга на организациите и подбора на операторите по управление на отпадъците, е от съществено значение за гарантиране на правилното функциониране на системите за разширена отговорност на производителя, законосъобразното и екологосъобразно оползотворяване на отпадъците, повишаване на общественото доверие и постигане на по-голяма ангажираност на населението в управлението на отпадъците.

 

2.3. Относно новия чл. 8а от Директива 2008/98/ЕО

 

а) Подкрепяме изцяло новия чл. 8а от Директива 2008/98/ЕО, включително ясното дефиниране на ролите и отговорностите на производителите на продукти, на организациите, носещи разширена отговорност на производителя, на частните или публични оператори, действащи в областта на отпадъците, на местните органи и на другите лица, участващи в управлението на отпадъците; както и въвеждането на минимални изискваният относно режимите на разширена отговорност на производителя.

 

б) Считаме за изключително важен текстът на § 3, б. г) от чл. 8а от Директива 2008/98/ЕО, според която разпоредба държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че всяка организация, създадена за изпълнение на задълженията, произтичащи от разширената отговорност на производителя, от името на даден производител на продукти, прави публично достояние информацията относно:

режима на собственост и членството,

финансовите вноски, плащани от производителите,

процедурата по подбор на операторите по управление на отпадъците.

 

Организациите по оползотворяване събират лицензионни възнаграждения от своите членове, които средства са предназначени за покриване на разходите за събиране, транспортиране и оползотворяване, в т.ч. рециклиране, на масово разпространените отпадъци, образувани при излизане от употреба на дадени продукти като моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване, опаковани продукти, гуми, батерии, акумулатори, масла и т.н. Лицензионните възнаграждения се заплащат пряко от българските граждани (например при регистрация на моторно превозно средство) или непряко чрез заплащане на покупната цена продукта, в която е включено лицензионното възнаграждение (например: при покупка на моторно превозно средство; електрическо и електронно оборудване; опаковани хранителни продукти; гуми, масла и т.н.).

Следователно, организациите по оползотворяване събират и разходват финансови средства на българските граждани, т.е публични средства. Това налага да има публичност и прозрачност на:

Режима на собствеността на организациите. В тази връзка, според нас следва да се въведе нормативна забрана за участие в собствеността на организациите по оползотворяване на офшорни дружества. Също така, считаме, че собствеността над организациите по оползотворяване следва да бъде единствено на производители на съответните продукти, чиито задължения се изпълняват от организацията. Други лица като например оператори, извършващи дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, не следва да бъдат съдружници или акционери в организациите по оползотворяване, за да се предотврати конфликт на интереси и вертикална свързаност между организацията и нейните подизпълнители;

Размера на финансовите вноски, плащани от производителите. Освен публично обявяване на размера на финансовите вноски на производителите, според нас организациите следва да правят публично достъпна и информацията за начина на образуване на размера на лицензионните възнаграждения, т.е. на икономическата им обосновка, доказваща разходоориентираността на възнагражденията; както и и да публикуват информация за сключените договори с подизпълнители и заплатените към тях суми;

Процедурата по подбор на операторите по управление на отпадъците. Както беше посочено по-горе, приходите от лицензионни възнаграждения на организациите по оползотворяване съставляват публични средства и тяхното разходване следва да става по публичен и прозрачен начин, чрез състезателни, конкурентни и недискриминационни процедури за подбор на изпълнители, а върху разходването на средствата да има обществен, административен и финансов контрол. Считаме, че подборът на операторите по управление на отпадъци от организациите по оползотворяване следва да става по реда на Закона за обществените поръчки, и за законността на процедурите да се упражнява предварителен и последващ контрол от страна на КЗК, ВАС, АОП, Сметната палата и АДФИ.

 

в) Подкрепяме изцяло и текста на § 4 от чл. 8а от Директива 2008/98/ЕО, въвеждащи принципите на разходоориентираност и икономическа обоснованост на финансовите вноски, плащани от производителите.

 

г) Считаме за важен и текстът на § 5 от чл. 8а от Директива 2008/98/ЕО, задължаващ държавите-членки да създадат подходяща нормативна уредба за мониторинг и правоприлагане, за да се гарантира, че финансовите средства на организациите по оползотворяване са правилно използвани и че всички действащи лица, участващи в изпълнението на режима, съобщават надеждни данни. Параграф 5 предвижда още, че когато на територията на държава членка няколко организации изпълняват от името на производителите задълженията, произтичащи от разширената отговорност на производителя, въпросната държава членка създава независим орган, който да осъществява надзор над изпълнението на задълженията, произтичащи от разширената отговорност на производителя.

Според нас най-ефективната гаранция за правилното разходване на средствата на организациите по оползотворяване е въвеждането на нормативно задължение за организациите да прилагат Закона за обществените поръчки при разходването на средствата. По този начин изпълнителите ще се избират чрез публични, прозрачни, състезателни и недискриминационни процедури, гарантиращи изпълнението на услугите при условия, които са икономически най-изгодни за възложителя.

Също така, подкрепяме предприемането на нормативни мерки, чрез които да се гарантира обективността и коректността на данните, съобщавани от лицата, участващи в прилагането на разширената отговорност на производителя. Само по този начин, може да се гарантира реалното, а не само документално, постигане на целите, заложени в европейското законодателство, което е важно както за опазване на околната среда, така и за запазване на конкурентната пазарна среда и достъпа на малки и средни предприятия до дейностите с отпадъци.

Подкрепяме предложението на Европейската комисия за създаване на независим орган, който да осъществява надзор над изпълнението на задълженията, произтичащи от разширената отговорност на производителя, когато има няколко действащи организации. Организациите по оползотворяване оперират с публични средства и следва да осигурят екологосъобразно и икономически ефективно извършване на дейностите по събиране, транспортиране и оползотворяване, в т.ч. рециклиране, на масово разпространените отпадъци. Дейността на тези организации е комплексна и има както екологичен, така и икономически характер, поради което надзорът следва да се упражняване от орган, притежаващ необходимата комплексна компетентност. Същевременно, за да се гарантира обективността и безпристрастността на надзора, този орган следва да е независим както от проверяваните лица, така и от администрацията, издаваща разрешенията на организациите по оползотворяване.

 

д) Подкрепяме текста на § 6 на чл. 8а от Директива 2008/98/ЕО, според която разпоредба държавите членки създават платформа, за да се гарантира провеждането на редовен диалог между заинтересованите страни, участващи в изпълнението на разширената отговорност на производителя, включително частните или публични оператори, действащи в областта на отпадъците, местните органи и ако е приложимо, признатите оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба.

 

Считаме, че е изключително важно да има редовен диалог между заинтересованите страни, участващи в изпълнението на разширената отговорност на производителя, както и, че диалогът следва да е реален, а не формален. Това би позволило да се обсъждат своевременно установените в практиката проблеми и да се намира най-ефективното им решение, отчитащо становищата на засегнатите страни и да се осигури адекватност и постижимост на целите на нормативната уредба. Осъществяването на управленска политика чрез диалог и постигане на обществен консенсус отдавна са доказали своята ефективност в другите държави от Европейския съюз.

 

 

 

С уважение,

Владимир Димитров

Изпълнителен директор