Асоциация на рециклиращата индустрия (АРИ) е неправителствена организация за дейност в обществена полза, която обединява фирми в областта на събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от хартия, стъкло, пластмаса, черни и цветни метали, както и масово разпространените отпадъци (в т.ч. излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, отработени масла и отпадъци от опаковки) и др.

 

Като организация в обществена полза, ние винаги сме подкрепяли принципите на гражданското общество и правовата държава, за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Подкрепяме всички усилия за постигане на свободна пазарна среда и равенство пред закона. За съжаление от самото създаване на сдружението ни, до днес, основни проблеми, пред които бизнеса е изправен са: корупцията по високите етажи на властта и бездействието на прокуратурата по множество сигнали от наша страна за груби нередности в бранша. Ние сме особено отговорни пред обществото, предвид, че управляваме отпадъци, носим отговорност за околната среда. Не веднъж сме сигнализирали компетентните органи и сме изнасяли информация в българските медии за злоупотреба с обществени средства разходвани за дейности по рециклиране. Именно нереформираната съдебна система е преграда пред развитието на бранша.

 

Във връзка с горното, настояваме за действителна съдебна реформа. Промените, които се предлагат в Конституцията и в проекта за изменение на Закона за съдебната власт, имат една основна цел – да гарантират на българските граждани основното им право на независим, безпристрастен и справедлив съд. Липсата на върховенство на закона, което е основен принцип в условията на демокрация ще доведе до отнемане на правото на глас на всеки български гражданин.

 

Подкрепяме усилията на министъра в оставка Христо Иванов и заставаме зад съдиите и адвокатите, които се обявиха за действителна реформа в системата. Изразяваме и своето огорчение от необяснимото, непредвидимо и съмнително поведение на всички политически партии и народни представители, които бламираха съдебната реформа, противно на декларираната пред обществото воля за промяна.

 

 

Асоциация на рециклиращата индустрия

 

15.12.2015 г.

гр.София