Източник standartnews.com

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева не можа да се аргументира защо не изпълнява отменени решения на ведомството от ВАС и се стига до съда в Страсбург.

 

Народният представител Георги Ковачев, днес по време на Парламентарния контрол, възмутено попита министърът на околната среда и водите Ивелина Василева защо се допуска такъв монопол в сектора по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, както и защо не се издават разрешителни за организации на тези дружества, които са спечелили делата във ВАС за отказите?

 

Това е ситуация, в която не се дава възможност за лоялна конкуренция в сектора, а се дава свобода на определени фирми, които да определят цената на еко таксите.

 

„Прави впечатление обаче, че към днешна дата от години назад, на пазара има само три такива организации -„Българска рециклираща компания” АД, „Ауторек” ЕАД и „Българска организация за автомобили” АД, между които има тясна връзка и се явяват по много показатели свързани лица”, се аргументира народният представител.

 

Той посочи, че от справката на електронната страница на повереното ведомство на министър Василева се вижда, че на 13 дружества е направен отказ за издаване на разрешение. Няма да има съмнения, ако тези откази бяха обаче законосъобразни или бяха потвърдени и от компетентния за това Върховен административен съд.

 

„Нещо съвсем различно дава обаче справката от посочения съд. Във случаи, на приключени дела, той е отменил Вашите откази, като в мотивите си е посочил обстойни доводи относно незаконосъобразността на Вашите административни актове. Решенията на съда влизат в законна сила, след тяхното потвърждение на последна инстанция, а преписката се връща на Вас с указания за произнасяне”, допълни Георги Ковачев.

 

Министърът на околната среда и водите помоли депутатът от Народен съюз Георги Ковачев, във връзка с твърдението му за свързани лица в трите фирми и с организация, която не е получила одобрение, а пък е изпълнила изискванията на Министерството да информира ведомството и посочи, че до нея информация за нарушение по процедурите няма.
Георги Ковачев обеща да предостави цялата информация за свързаност по канален ред и документално да бъде сведено до министър Василева.

 

По отношение на законовите изисквания министърката заяви, че всеки, който отговаря на тях може да получи разрешение за извършаване на съответната дейност, което е характерно и за всички видове разрешителни режими. Дейността на организацията за оползотворяване е изцяло на икономическа изгода, има стриктни разпоредби и затова какъв тип организации могат да работят, са заложени в чл. 16. т.2 от Закона за управление на отпадъците. Министерството на околната среда и водите има стрикти изисвания какво трябва да съдържа учредителния акт на организацията за оползотворяване, като условие е заложено и определено, че са организации, които не могат да разпределят печалба.

 

Тук обаче се стига до Параграф 22 – защо след като определена фирма получава отказ за регистрация от Министерството на околната среда и водите, засеганата страна сезира ВАС, ВАС преразглежда целия казус отново. Всички знаем, че ВАС е последна инстанция, той отменя отказа на ведомството и връща за изпълнение на решението му в Министерството на околната среда и водите. От там няма изпълнение, няма и отговор. Може да се цитират и конкретни случаи. Следователно подобни фирми вече са сезирали съда в Страсбург и министър Василева не може да отговори защо се стига до подобна ситуация.