Българите плащат най-високите екотакси в ЕС за рециклиране на стари автомобили –

ДОКОГА???

Липсва прозрачност в събирането и разходването на екотаксите за моторни превозни средства в България, ВЪЗЛИЗАЩИ НА 57 МЛН.ЛВ. годишно!

——————————————

 

През последната една година Асоциация на рециклиращата индустрия в България (АРИ) многократно постави пред Министъра на околната среда и водите, Министъра на икономиката, Омбудсмана, Прокуратурата, Изпълнителната агенция по околната среда и други компетентни български органи и институции въпроса за съществуващите сериозни проблеми в системата за управление на излезлите от управление моторни превозни средства (ИУМПС), ощетяващи всички български граждани, околната среда и икономиката на страната и необходимостта от провеждане на обществена дискусия и спешна реформа на системата.

 

В инициативите и действията на АРИ, насочени към постигане на повече публичност, прозрачност и обществен контрол над събирането и разходването на продуктовите такси за моторни превозни средства (възлизащи на 57 млн.лв./год.) и събирането, транспортирането, разкомплектоването и рециклирането на излезлите от употреба МПС участваха множество уважавни национално представителни организации и сдружения на работодателите, металургичната индустрия, бизнеса и нестопански организации като Българска стопанска камара, Българска асоциация на металургичната индустрия, Българска браншова камара „Феникс ресурс“, Асоциация на вносителите на автомобили в България, Европейски институт и други.

 

Необходимостта от реформа на системата за управление на излезлите от употреба моторни превозни средства е констатирана и от Министерство на икномиката, в чието писмо е изразена подкрепа на промените, чрез които да се осигури равнопоставеност и премахване на административните бариери за стопанските субекти чрез ясни критерии и правила при издаването на разрешения на организациите по оползотворяване; разходоориентираност и прозрачност при образуване на размера на екотаксите; прекратяване на съществуващите практики за нелоялно пазарно концентриране и скрито пренасочване на финансовите потоци и разпределянето им между определени стопански субекти; запазване на конкуренцията, включително по отношение на достъпа на малки и средни предприятия събирането и третирането на ИУМПС.

 

Изненадани сме и разочаровани от реакцията на Министерството на околната среда и водите, което е пряко отговорно за създаването на нормативната рамка и управлението на излезлите от употреба моторни превозни средства в България. До днешна дата единствената реакция на министерството се състои във формален писмен отговор, че системата функционира добре и възпроизвеждане на текстовете на Закона за управление на отпадъците и други нормативни актове. Отказът на министерството за реално участие в обсъждането на проблемите и даване на отговор на въпросите, поставени от бизнеса, работодателите и българските граждани, дискредитира за пореден път българските управляващи и поражда съмнения за наличие на заинтеросаваност от запазването на съществуващата порочна система. Липсата на какъвто и да е диалог с МОСВ е знак за наличие на отношения и зависимости, несъвместими с основните пазарни принципи и правни норми, гарантирани от българската Конституция, законите в страната и европейското законодателство.

 

Изразяваме несъгласието на бизнеса с текстове на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и настояваме за тяхната промяна, не сме съгласни с политиката на МОСВ по отношение издаване на разрешителни на организации по оползотворяване на ИУМПС / масово разпространени отпадъци и искаме реформа на системата, която да осигури равнопоставеност и премахване на административните бариери за стопанските субекти чрез ясни критерии и правила при издаването на разрешения на организациите по оползотворяване, разходоориентираност и прозрачност при образуване на размера на екотаксите, прекратяване на съществуващите практики за нелоялно пазарно концентриране и скрито пренасочване на финансовите потоци и разпределянето им между определени стопански субекти, както и запазване на конкуренцията, включително по отношение на достъпа на малки и средни предприятия до пазара на събирането и третирането на ИУМПС.

 

Част от въпросите, които все още не намират адекватно решение от страна на МОСВ, с оглед демонополизация, осигуряване на прозрачност, разширяване на конкуренцията, достъпа и равнопоставеността на МСП при упражняване на дейност с ИУМПС са:

  1. Прилагане на изискванията на ЗУО относно разширената отговорност на производителя вкл.:

– издаване на разрешителни за колективни системи по реда на глава V, раздел ІІІ, на лица кандидатстващи за организации за оползотворяване на отпадъци от ИУМПС, изпълнили съответните изисквания;

– разходоориентираност и икономическа обоснованост на продуктовите такси, събирани от ПУДООС, съответстващи на прилаганите в държавите – членки на Европейския съюз и ограничаване до разумни размери на разходите за третиране на крайни отпадъци от ИУМПС, неподлежащи на рециклиране;

– намаляване на съфинансирането на колективните схеми за оползотворяване чрез определяните монополно високи цени на услугите, представляващо прекомерна държавна помощ спрямо действителните разходи за събиране, транспортиране, съхраняване, разкомплектоване и продажните цени при последващо оползотворяване на части, възли и отпадъци от ИУМПС.

  1. Осигуряване на публичност на информация и данни по предоставяни публични услуги, финансирани с публични средства при цени, рамкирани от определените държавни продуктови такси (промяна на чл. 48, ал. 7 на ЗУО) относно:

– Броя на пуснатите на пазара МПС (първоначално регистрирани);

– Броя на дерегистрираните МПС;

– Броя на събраните МПС;

– Броя на разкомплектованите МПС;

– Количеството получени материали (рециклирани и повторно употребени);

– Количество отпадъци (за депониране или друго третиране);

  1. Отпадане на изискването физически лица да предават ОЧЦМ с битов характер, безвъзмездно, само на общински площадки (чл. 39, ал. 3 от ЗУО);
  2. Въвеждане на лимит за плащания в брой при сделки с ОЧЦМ (чл. 38, ал. 4 от ЗУО);
  3. Отпадане на банковите гаранции за издаване на разрешение за дейности по третиране на ОЧЦМ или намаляване на техния размер (чл. 69, ал. 2-6 от ЗУО);
  4. Намаляване на размера на имуществените санкции за нарушения при дейности с ОЧЦМ (чл. 145 от ЗУО).
  5. Обсъждане на алтернативната възможност за законова регламентация на единствена и напълно прозрачна публична институция или нестопанска организация за оползотворяване, неразпредляща печалба, която на конкурсен принцип да сключва договори с оператори на отпадъци от ИУМПС, при икономически обосновани екотакси, покриващи разходите за третиране на крайни отпадъци от ИУМПС, които не подлежат на рециклиране;

 

Считаме, че установяването на диалог в дух на сътрудничество между държавата и бизнеса би допринесло за постигане на по-добри резултати при опазването на околната среда и човешкото здраве, собствеността, установяване на свободната пазарна и конкурентоспособна икономика. Подобен диалог съществува от десетилетия в другите европейски държави и е една от основните характеристики на демократичните общества.

 

За защита на интересите на българските граждани, на интересите на нашия бизнес, защита на малките и средните предприятия в брашна и осигуряване изпълнението на националните цели за оползотворяване на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средстваза създаване на реални пазарни отношения в сектора, за лоялна конкуренция и за свободата на стопанската инициатива обявяваме готовност за предприемане на протестни действия в национален мащаб, като държим да обърнете внимание, че ще преминем и към гражданско неподчинение, ако това е необходимо!

 

—————————————————————————-

http://bnr.bg/post/100608818/v-otvoreno-pismo-asociaciata-na-reciklirashtata-industria-obaviha-gotovnost-za-protestni-deistvia

http://business.actualno.com/Reciklirashtata-industrija-e-gotova-za-protesti-zaradi-visokite-ekotaksi-news_499110.html#ixzz3nUMfBlG3

http://alfarss.net/1443849656.html

http://bg.b2.mk/news/?newsid=eU4b

http://www.keyfizine.com/article/358865

http://www.asenovgrad.net/news/202339/Reciklirasthata-industriya-e-gotova-za-protesti-zaradi-visokite-ekotaksi–

http://radar.bg/bg/2015-10-03/article/19038449_%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4.html

http://www.haskovo.net/index.php/news/202339/Reciklirasthata-industriya-e-gotova-za-protesti-zaradi-visokite-ekotaksi–

http://www.sofia-press.com/bulgaria/%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf-11