Изх.№ 2/11.01.2016 г.

 

 

ДО

Г-ЖА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

 

 

ОТНОСНО: Становище по проект на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

 

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на околната среди и водите проект на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, в дадения срок представяме изложеното по-долу становище на Асоциация на рециклиращата индустрия.

 

  1. Относно заплащането на продуктова такса за моторни превозни средства (МПС) от лицата, придобили за лична употреба МПС чрез въвеждането им на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС) или внасянето им от държава извън ЕС

 

В чл. 2, ал. 1 от проекта на Наредба за определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса в редица разпоредби е предвидено задължение за заплащане на продуктова такса за МПС от лицата, придобили за лична употреба МПС чрез въвеждането им на територията на страната от друга държава – членка на ЕС или внасянето им от държава извън ЕС.

 

Предложение:

Предлагаме от чл. 2, ал. 1 от проекта на наредба да отпадне следният текст: „както и при придобиване за лична употреба на моторни превозни средства (МПС) чрез въвеждането им на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), или внасянето им от държава извън ЕС“, съответно да отпаднат и другите свързани разпоредби в наредбата.

 

Мотиви: Считаме, че чл. 2, ал. 1 от проекта на наредба в посочената част влиза в противоречие с чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), установяващ разширена отговорност на производителя за продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в т.ч. излезлите от употреба моторни превозни средства. Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗУО лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, отговарят за разделното им събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.

В § 1, т. 33 от ЗУО е дадена легална дефиниция на понятието “Пускане на пазара” –  първото предоставяне на продукта на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел той да бъде разпространен и/или използван на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на продукта от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.

Следователно, лицата, които придобиват за лична, нетърговска употреба МПС чрез въвеждането им на територията на страната от друга държава – членка на ЕС или внасянето им от държава извън ЕС, не попадат в кръга на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Тези лица не следва да понасят финансовата тежест за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на ИУМПС, съответно не следва да заплащат продуктова такса.

В горния смисъл е и изричната разпоредба на чл. 5 § 4 от Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства, според която разпоредба държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че производителите ще посрещат всички или значителна част от разходите по прилагането на изграждането на системи за събиране на всички ИУМПС и осигуряването на адекватна наличност на съоръжения за събиране на своя територия. Съгласно чл. 2 § 3 от Директива 2000/53/ЕО „производител“ означава производителят на превозното средство или професионалния вносител на превозно средство в държава-членка.

 

  1. Относно принципа на разходоориентираност на продуктовите такси

 

            Предложение: в чл. 2 от проекта на наредба да се създаде нова ал. 5 със следното съдържание:

“(5) Размерът на продуктовата такса се определя въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъците.”

 

Мотиви: с направеното предложение се съобразяват разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Закона за държавните такси, установяващ принципа на разходоориентираност на държавните такси.

 

  1. Предложение за изменение на чл. 13, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от проекта на наредба

 

            Съгласно чл. 13, ал. 1 от проекта на наредба:

„(1) При неизпълнение на която и да е от целите за повторна употреба и оползотворяване или повторна употреба и рециклиране на ИУМПС от организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара МПС за предходната година.“

 

Предложение за изменение на чл. 13, ал. 1 от проекта на наредба:

„(1) При неизпълнение на която и да е от на целите за повторна употреба и оползотворяване или повторна употреба и рециклиране на ИУМПС от организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара МПС за предходната година. неизпълнената част.“

 

            Предлагаме аналогична промяна в текстовете на чл. 15, ал. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 19, ал. 1, чл. 21, ал. 1 и чл. 23, ал. 1 от проекта на наредба, които съвпадат по съдържание с текста на чл. 13, ал. 1.

 

            Мотиви: Считаме, че при частично неизпълнение на поставените цели, задълженото лице следва да заплати продуктова такса за неизпълнената част от целите, за да може тези средства да бъдат използвани за покриване на разходите за изпълнение на целите. Заплащането на по-голяма сума би представлявало незаконосъобразна скрита имуществена санкция за неизпълнение на целите. За неизпълнение на целите ЗУО редица негативни последици за задълженото лице, в т.ч. отнемане на разрешението на организацията по оползотворяване, усвояване в пълен размер на банковата гаранция, имуществени санкции като административнонаказателна отговорност. Заплащането на пълния размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара МПС за предходната година, при наличие на частично изпълнение, едновременно с всички санкционни последи, предвидени в ЗУО, представлява прекомерно тежка и незаконосъобра санкция за лицето.

 

  1. Относно обосноваността на размерите на продуктовите такси, посочени в приложенията към проекта на наредба

 

            В приложения №№ 1 – 8 вкл. към проекта на наредба се съдържат таблици с посочени размери на продуктовите такси.

Същевременно, липсва каквото и да е икономическа обосновка на посочените размери, от която да стане ясно по какъв начин е определен размерът на продуктовите такси.

Продуктовите такси са вид държавни такси и съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за държавните такси размерът им следва да бъде разходоориентиран, т.е. трябва да е определен въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата. Считаме, че продуктовите такси следва да съответстват на разходите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на единица отпадък от съответния вид.

Липсата на икономическа обосновка, доказваща разходоориентираността на размерите на продуктовите таксите, прави таксите незаконосъобразни.

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,

 

Бихме искали отново да заявим очакването си за широко обществено обсъждане на Проект на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, както и да потвърдим готовността си за включване в работна група или нейното експертно подпомагане за промяна на регулаторните режими и подобряване на бизнес средата в областта на управление на отпадъците и опазване на околната среда.

Изразяваме увереност, че МОСВ ще публикува обобщени предложенията по Проект на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, получени от представители на бизнеса.

 

 

 

 

С уважение,              /п/

Владимир Димитров

Изпълнителен директор